PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sekvenční řízení - M445017
Anglický název: Sequential Control
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445077
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Programovatelné automaty jsou převládajícím prostředkem pro řízení nejrůznějších systémů v průmyslu a v celé řadě dalších odvětví od vodohospodářství po dopravu. Předmět Sekvenční řízení se zabývá návrhem takových řídicích systémů s programovatelnými automaty. Studenti v předmětu získají komplexní znalosti, které jim umožní aplikovat tyto řídicí systémy v praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

navrhovat řídicí systémy s programovatelnými automaty po technické stránce,

programovat programovatelné automaty v jazycích pro řízení podle normy IEC 61131-3,

navrhovat a programovat komunikaci s operátorem,

vytvářet distribuované řídicí systémy využívající síťových možností.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Z:Hugh J.,Automating Manufacturing Systems with PLCs, 7th Edition, 2010, 9780557344253

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Hugh J.,Automating Manufacturing Systems with PLCs; Version 6.0 (August 11, 2009) - https://sites.google.com/site/automatedmanufacturingsystems/

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Přednášky.

Aktivní samostatná i kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Samostatné a skupinové projekty návrhu řídicího systému.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

1. Technické vybavení a funkce programovatelných automatů (PLC)

2. Logická čidla a akční členy, zpracování dvouhodnotových signálů

3. Strukturovaný logický návrh

4. Reprezentace sekvenčních systémů, vývojové a stavové diagramy

5. Reprezentace sekvenčních systémů, Petriho sítě a sekvenční diagramy

6. Programovací jazyky pro řízení procesů, norma IEC 61131-3

7. Jazyk kontaktních schémat

8. Výpočetní funkce a kódy

9. Analogová čidla a akční členy

10. Zpracování spojitých signálů, spojité řízení

11. Distribuované PLC systémy, sériová komunikace

12. Distribuované PLC systémy, síťová komunikace

13. Uživatelská rozhraní PLC (HMI)

14. Elektrický návrh, bezpečnost systému s automatem

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Měřicí a řídicí technika,

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na povinných seminářích.

Vypracování všech laboratorních úloh sekvenčního řízení.

Vypracování samostatného projektu řídicího systému s programovatelným automatem.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky pro získání zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 22
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha