PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Makroekonomická teorie - M501007
Anglický název: Macroeconomic Theory
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:70 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM501007
Je záměnnost pro: AM501007, M501017, M501025, M501024, M501019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Literatura
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT v Praze, 2020.

D: WICKENS M. Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, second edition. Princeton University Press. 2011.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Sylabus
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Keynesovská funkce spotřeby. Dynamická funkce spotřeby.

2. Tobinova teorie investic.

3. Analýza běžného účtu platební bilance prostřednictvím funkce čistého exportu a čistého kapitálového toku.

4. Mezičasový model běžného účtu platební bilance.

5. Dynamika veřejného dluhu. Udržitelnost veřejného zadlužení.

6. Vliv vládního sektoru na reálnou ekonomiku. Fiskální multiplikátory.

7. Calvův model a nová keynesovská Phillipsova křivka.

8. Analýza inflace prostřednictvím nové keynesovské Phillipsovy křivky.

9. Model vyhledávání na trhu práce. Beveridgeova křivka. Strukturální nezaměstnanost.

10. Poptávka po penězích typu money-in-the-utility. Cílování inflace.

11. Parita úrokových měr.

12. Parita úrokových měr a přestřelování měnového kurzu.

13. Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky.

14. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha