PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obecná teorie vývoje systémů - M501049
Anglický název: General Theory of Systems Development
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Kurz je zaměřen na popis souvislostí a vztahů mezi různými druhy systémů: fyzikálními, chemickými, biologickými, sociálními (ekonomickými, sociálními, geografickými, a dalšími). Využívá moderních znalostí Obecné teorie systémů a Nového druhu vědy (o komplexitě), a také výsledků základního výzkumu v oblastí vývoje a napětí mezi chaosem a řádem, i aplikovaného v oblasti řízení a plánování společenských systémů. Diskutovány v rámci předmětu jsou druhy a aspekty různých systémů, asymetrická statistická distribuce, procesy evoluce, vč. naší lidské schopnost akce. Speciální pozornost je věnována procesu rozhodování lidí, měst a společenských systémů, identifikace řídících vrstev a jejich funkce, principy pozitivních a negativních zpětných vazeb.Cvičení je koncipováno buď jako diskuzní semináře nebo jako samostatné či skupinové práce studentů nad jednotlivými tématy.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít hluboký vhled do procesů a mechanismů utvářejících naši přírodní i okolní sociální realitu. Budou chápat obecný vývoj přírody i společnosti jako jeden kontinuální dějinný proces a budou připraveni tento vývoj ve svých povoláních aktivně ovlivňovat směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Literatura -

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správě města (Kniha první – Člověk, město a společnost: Příspěvek k obecné teorii systémů). Praha: IPR. 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1

SKYTTNER, Lars, 2005. General Systems Theory – Problems, Perspectives, Practice. Singapure: World Scientific Publishing. ISBN 981-256-467-5.

PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984): Order Out of Chaos. London: Bantam, 384 p. ISBN 0553343637.

WEST, G. (2017): Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. NY: Penguin Press. 496 p. ISBN 978-1594205583

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Sylabus -

1) Seznámení se s kurzem a jeho zaměřením, diskuze vybraných aktuálních témat

2) Úvod do problematiky, Obecná teorie systémů, základní pojmy a definice

3) Neživá a živá hmota, člověk, města a organizace společnosti

4) Systém osídlení jako nadsystém městských organismů

5) Člověk jako element společnosti

6) Lineárně rovnovážný vývoj

7) Lineárně nerovnovážný vývoj, samoorganizující kriticita

8) Nelineární vývoj a volba

9) Vývoj reality jako výsledek přetahované řídnutí a koncentrace

10) Dlouhodobý vývoj společnosti

11) Dlouhodobý vývoj měst

12) Rozhodování člověka jako forma nelineárního vývoje; schopnost lidí aktivně utvářet vývoj

13) Blízká budoucnost, problém udržitelnosti

14) Diskuze aktuálních témat prizmatem obecné teorie vývoje systémů

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Klasifikovaný zápočet na základě 1) docházky studenta a jeho aktivity na cvičeních a 2) úrovně samostatně vypracovávaných prací.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
 
VŠCHT Praha