PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řízení a rozhodování ve výrobních podnicích - M501060
Anglický název: Management and Decision-Making in Manufacturing Companies
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (24.02.2022)
Cílem kurzu je poskytnout základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při rozhodování a řízení výrobních podniků. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (Lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.08.2022)

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • formulovat taktické a operativní cíle organizačních složek pro naplnění strategických cílů podniku,
 • chápat vztahy mezi jednotlivými úrovněmi řízení v podniku,
 • identifikovat prvky výrobního procesu, hledat neefektivitu,
 • vnímat potřeby trhu a zákazníka a jejich vliv na strategii podniku,
 • pracovat se základními ekonomickými veličinami, které ovlivňují rozhodování v podnicích,
 • vyhodnotit výhodnost investičního projektu,
 • popsat postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů, aplikovat metody analýzy,
 • navrhnout vhodné postupy řešení rozhodovacího problému,
 • uplatnit metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant,
 • podílet se na tvorbě studie proveditelnosti investičních projektů,
 • participovat účinně na implementaci změn.

Literatura -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (24.02.2022)

Z: Fotr, J., Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0.

Z: Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. přeprac. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0413-0.

Z: Švecová, L., Veber, J. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021. ISBN: 978-80-271-1385-9.

Sylabus -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (24.02.2022)

1. Řízení organizací, manažerské funkce.

2. Strategický management.

3. Rozhodování a plánování.

4. Studie proveditelnosti.

5. Procesní řízení a lean management.

6. Design procesů, nástroje procesního modelování.

7. Rozhodovací analýza, proces, cíle, kritéria.

8. Ekonomické veličiny a jejich vztahy.

9. Sledování finanční efektivity.

10. Investiční projekty, jejich financování.

11. Parametry a metody hodnocení investic, vliv na hodnotu podniku.

12. Hodnocení variant, optimalizace souboru kritérií, metody stanovení vah.

13. Proces a metody vícekriteriálního rozhodování.

14. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (24.02.2022)

Průběžná práce na projektu dle zadání, ústní zkouška založená na obhajobě práce.

 
VŠCHT Praha