PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do laboratorních výpočtů - N101031
Anglický název: Introduction to laboratory calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N101002
Je záměnnost pro: N101002, B101003, AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

bezchybně výpočítat navážky a výtěžky dle chemické rovnice a dále přípravit roztok o dané koncentraci.

Literatura
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001,80-7080-435-1

Studijní opory
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

http://eso.vscht.cz/

http>//e-lerning.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

V průběhu semestru se píší tři povinné kontrolní testy, jejich splnění je podmínkou pro získání zápočtu.

V průběhu semestru student řeší dva semestrální miniprojekty. Jejich úspěšné vyřešení přispěje k bodovému hodnocení studenta a získání zápočtu.

Sylabus
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

Úvod do laboratorních výpočtů - sylabus

1. Základní veličiny, jednotky a jejich přepočty, práce s čísly, počet platných číslic, zaokrouhlování.

2. Chemické složení, chemické složky a počet nezávislých složek, prvkové složení, chemické vzorce, přepočty mezi různými koncentračními veličinami.

3. Homogenní a heterogenní směsi, příprava směsí a roztoků z čistých a znečištěných látek.

4. Příprava roztoků ředěním, zahuš'továním a směšováním.

5. Test 1, zadání miniprojektu 1, procvičování probraných kapitol.

6. Rovnovážné složení homogenních směsí, rozpustnost a její teplotní závislost, nasycené roztoky, součin rozpustnosti a precipitace.

7. Příprava nasycených roztoků rozpouštěním a zahušťováním, volná krystalizace.

8. Nasycené roztoky a rušená krystalizace.

9. Test 2, zadání miniprojektu 2, procvičování probraných kapitol.

10. Ideální plyny, stavová rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlaky.

11. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce zahrnující ideální plyny.

12. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce s přebytkem výchozí látky)

13. Test 3, procvičování probraných kapitol.

14. Laboratorní výpočty kombinující přípravu směsí, chemické reakce a krystalizaci, vyhodnocení miniprojektů.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (10.04.2014)

středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Obhajoba individuálního projektu 0,3 7
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 83 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha