PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technologie a aplikace průmyslových hnojiv - N105017
Anglický název: Technology and Application of Industrial Fertilizers
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (13.03.2009)
Je řešena problematika průmyslových hnojiv a to jak z hlediska jejich výroby, surovinové základny, tak i jejich vhodné aplikace na základě poznatků z agrochemie. Pozornost je věnována i otázkám ekologickým se zaměřením na problémovou oblast dusíkatých hnojiv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat výrobní procesy průmyslových hnojiv

Aplikovat průmyslová hnojiva z hlediska agrochemických poznatků a vlastností půd

Diskutovat ekologické dopady používání průmyslových hnojiv

Literatura -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Z: Ivanič J., Havelka B., Knop K.: Výživa rastlín a hnojenie, SZN Praha, 1984

Z: Harmaniak I.: Priemyselné hnojivá, Alfa Bratislava, 1975

D: Hendri R.A.: Granulated fertilizers, Noyes data corporation London, 1976

D: Vosolsobě J.: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT, SNTL Praha, 1980

D: Pozin M.E.: Technologija mineralnych udobrenij, Chimija, 1983

D: Gábriš L.: Chemizácia poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia, Príroda Bratislava, 1987

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (15.08.2013)

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ105 (13.03.2009)

Zpracování tématického okruhu na dané téma (zadává se třetí výukový týden)

Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Průmyslová hnojiva, výživa rostlin, vliv na životní prostředí.

2. Zákonitosti ve výživě rostlin, mechanismus příjmu živin.

3. Agrochemické vlastnosti a sorpční vlastnosti půdy.

4. Faktory ovlivňující využitelnost živin z půdy, agrochemický výzkum.

5. Rozdělení hnojiv, základní charakteristika, míchání hnojiv.

6. Dusík v půdě a v rostlině, jeho ztráty a způsoby jejich omezení.

7. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem ledkovým a amoniakálním.

8. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem amidovým.

9. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem ve více formách.

10. Fosfor v půdě a rostlině, fosforečné suroviny pro výrobu hnojiv.

11. Technologie a aplikace hnojiv s fosforem rozpustným a nerozpustným.

12. Technologie a aplikace draselných, vápenatých a hořečnatých hnojiv.

13. Technologie a aplikace vícesložkových hnojiv.

14. Kapalná, suspenzní a pozvolně působící hnojiva.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (02.07.2013)

Inorganic Technology

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha