PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Anorganická technologie - N105020
Anglický název: Inorganic Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M105008
Pro druh:  
Garant: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M105008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (13.03.2009)
Na základních anorganických technologiích je ukázána souvislost mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi reagujících látek a produktů, kinetikou a termodynamikou probíhajících reakcí a technickým řešením. Jednotlivým výrobám je věnována pozornost z hlediska ekologického i vývojového.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat fyzikálně chemickou podstatu výrobních procesů

Popsat principy základních výrob anorganického průmyslu

Diskutovat rozvojové a ekologické aspekty anorganických výrob

Literatura -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (19.12.2013)

Z: M. Lhotka a kol.:Úvod do anorganické technologie, skripta VŠCHT Praha, 2012

Z: J. Mýl, M. Trojan: Anorganická technologie II, skripta VŠCHT Pardubice, SNTL 1982

Z: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984

Z: J.Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980

D: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Zpracování technologické studie výroby na zadané téma

Sylabus -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (27.07.2015)

1.Soda, hydrogenuhličitan sodný

2.Technické a vzácné plyny, dělení plynů

3.Čištění plynů od sloučenin síry

4.Výroba vodíku z plynných paliv

5.Výroba vodíku z kapalných a pevných paliv

6.Amoniak, zpracování odplynů ze syntézního okruhu

7.Podazeotropická a koncentrovaná kyselina dusičná, redukce oxidů dusíku

8.Kyselina sírová

9.Výroba výbušnin a třaskavin

10.Síran amonný, dusičnan amonný, dusičnan vápenatý

11.Močovina, hnojiva na bázi močoviny

12.Kyselina trihydrogenfosforečná, fosforečnany vápenaté a amonné

13.Výroba NPK hnojiv vymrazovacím způsobem

14.Výroba NPK hnojiv ostatními způsoby

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Úspěšné složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 141 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha