PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru - N106019
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M106011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
V předmětu Laboratoř oboru kovové materiály I studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti chemických postupů souvisejících s výrobou kovů a v problematice základních metalurgických postupů zpracování kovových materiálů a jejich znovuzískávání z odpadních surovin. V oboru fyzikální metalurgie záskají studenti zkušenosti s tepelným zpracováním kovů a studiem mikrostruktury.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Zhodnotit korozní poškození kovových materiálů a budou schopni posoudit korozní děje pomocí elektrochemických metod.

Vyhodnotit strukturu materiálů z metalografických výbrusů, změřit tlouťšťku vrstev povrchových vrstev a povlaků a navrhnout vhodné režimy tepelného zpracování kovových materiálů.

Provést základní metalurgické postupy zpracování kovových materiálů a postupy jejich recyklace z odpadních surovin.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

1.SEM+GDS

2.Tepelné zpracování ocelí

3.Tepelné zpracování hliníku

4.Laboratoř rychlého tuhnutí

5.Prášková metalurgie

6.Získávání Zn I

7.Získávání Zn II

8.Elektrolýza niklu

9.Makročlánky

10.Korozní praskání

11.Mezikrystalová koroze

12.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami

13.Permeabilita vody v organickém povlaku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Msallamová Šárka Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Koroze materiálů

Kovové materiály

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha