PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika - N107021
Anglický název: Waste Treatment: of Building Materials, Glass, Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: M107018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen klasifikaci anorganických, především silikátových, odpadů, jejich zpracování a recyklaci ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot a ve sklářství a keramice. Předmět je dále zaměřen na principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci. Dále jsou probírány základy legislativy pro hospodaření s odpady.
Poslední úprava: Šídlová Martina (11.09.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy klasifikace anorganických ,především silikátových, odpadů, jejich zpracování a recyklaci ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot, sklářství a keramice.

Principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci.

Základy legislativy pro hospodaření s odpady.

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Literatura -

Hlaváč J.: „Základy technologie silikátů“, SNTL/Alfa Praha 1988

Škvára F.: „Technologie anorganických pojiv“, VŠCHT Praha 1994

Kuraš M.: „Odpady a jejich zpracování“, VŠCHT Praha 2014, ISBN 978-80-86832-80-7

Voštová V., Fries J.: „Zpracování pevných odpadů“, FStr ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-02672-8

Vaníček I.: „Sanace skládek, starých ekologických zátěží“, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02438-5

Pytlík P.: „Ekologie ve stavebnictví“ FSt ČVUT Praha 1997, ISBN 80-85380-38-2

Jirásek J., Vavro M.: „Nerostné suroviny a jejich využití“, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1378-3

Kreníková V.: „Odpady a druhotné suroviny II“ Universita J. E. Purkyně 2014, ISBN 978-80-7414-872-9

Poslední úprava: Šídlová Martina (11.09.2017)
Studijní opory -

Viz doporučená literatura

Interní CD s prezentací přednášek. CD obdrží studenti na přednáškách spolu s přístupovým kódem.

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Sylabus -

1. Informační zdroje, zákon o odpadech, klasifikace odpadů

2. Zpracování odpadů, jejich úprava

3. Zpracování odpadů - spalování, alternativní paliva

4. Zpracování odpadů – skládkování

5. Odpady z energetiky a hutnictví

6. Základy technologie cementu

7. Základy technologie betonu

8. Využití anorganických odpadů při výrobě stavebních hmot

9. Pojiva a stavební hmoty na bázi odpadního CaSO4

10. Stavební a demoliční odpady a jejich recyklace

11 Základy technologie skla, recyklace skla

12. Základy technologie keramiky, recyklace keramiky

14. Radioaktivní odpady

Poslední úprava: Šídlová Martina (11.09.2017)
Studijní prerekvizity -

Anorganická chemie

Analytická chemie

Chemické inženýrství

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha