PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie životního prostředí - N108013
Anglický název: Chemistry of the Environment
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108003
Pro druh:  
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB108003, B108003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)
Předmět je zaměřen na popis chemických dějů probíhajících ve třech základních složkách prostředí - atmosféře, hydrosféře a geosféře. Charakterizuje významné trasportní mechanismy v systému atmosféra - podzemní a povrchová voda - horninové prostředí (půdní profil). Zabývá se studiem základních forem majoritních i minoritních prvků v prostředí, jejich chemismem a stabilitou v závislosti na pH a redox podmínkách. Pro kontaminující látky je významná jejich schopnost akumulace a odbourávání v přirozených systémech; popis těchto dějů je základem pro kvalifikovaný odhad krátkodobých a dlouhodobých ekologických rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozpoznat a popsat základní chemické děje probíhající v atmosféře, hydrosféře a geosféře.

Charakterizovat rozdíly v chemismu jednotlivých složek prostředí.

Identifikovat přírodní a antropogenní zdroje znečištění a odhadnout jejich negativní dopad na životní prostředí.

Navrhnout účinný dekontaminanční postup na základě znalosti chemického chování a stability dané látky vzhledem ke složce prostředí (ovzduší, podzemní a povrchová voda, půda).

Literatura -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Z:Pulford I., Flowers H., Environmental Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, Ltd., 2006,1405135328

Z:Skřivan P., Vach M., Úvod do chemie prostředí (učební text), Inst. aplik. ekologie VŠZ, GÚ AVČR, 1995,8021301224

D:van Loon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry - a global perspective, Oxford University Press, UK, 2000, 0198564406

D:Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1999, 8070803371

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

přednášky k předmětu - disk S:\BD-ChZP

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

ústní prezentace projektu na dané téma

ústní zkouška

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

1. Introduction - global changes, environmental components, anthopogenic iimpact

2. Atmosphere - atmospheric zones

3. Stratosphere - ozonic chemistry

4. Tropospheric chemistry - atmospheric deposition, smog, atmospheric aerosol

5. Anthropogenic pollutants, climatic changes

6. Hydrosphere - physical chemical properties of water, distribution of the compounds in aquaeous systems

7. Gases and organic compounds in water, microorganisms

8. Metals in aquaeous systems

9. Surface effects, colloidal chemistry

10. Contamination and regeneration of aquaeous systems

11. Geological bedrock, pedosphere

12. Soils chemistry

13. Chemistry of solid wastes and organic pesticides

14. Prediction of environmental development, situation in Europe

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I, Toxikologie a ekologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha