PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Kvantová organická chemie - N110019
Anglický název: Quantum Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Böhm Stanislav doc. Ing. CSc.
Krupička Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M110012, AM110012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)
V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami molekulového modelování a kvantově chemických výpočtů organických molekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (19.08.2013)

Studenti budou umět:

používat základní pojmy kvantové chemie

optimalizovat geometrii molekuly

používat základní kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie. (druhé vydání)

Z: Fleming I.: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností

2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.

3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.

4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.

5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.

6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.

7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.

10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.

11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.

12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.

13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.

14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Organická chemie II, Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha