Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl - N111022
Anglický název: Carbonaceous raw material for chemical and pharmaceutical industry
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111010
Staré označení: TOE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořák Bohumír doc. Ing. CSc.
Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM111010, M111010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Obsah předmětu programově zapadá do koncepce výuky chemické technologie na Ústavu organické technologie a má mj. ambice podílet se na profilaci jejich absolventů. Důležitým cílem přednášek v tomto kurzu je seznámit posluchače s vazbami chemické výroby na ostatní odvětví ekonomiky, především energetiky. Velká pozornost je věnována prevenci i aktivním formám ochrany životního prostředí. V souladu se sylaby předmětu jsou studenti seznámeni s přehledem aplikací hlavních petrochemikálií v průmyslové výrobě. Při výkladu je kladen důraz na termodynamické a kinetické aspekty procesů.
Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v surovinové základně pro chemický a farmaceutický průmysl a energetiku.
  • znát primární surovinové zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn) a popsat způsoby jejich zpracování
  • podrobně znát postupy výroby základních chemikálií(ethylen, propylen, C4 a C5 frakce,aromáty, amoniak,

kyselina sírová, dusičná a další)

  • popsat základní problémy při přechodu od surovin na bázi ropy k neropným surovinám
Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Literatura -

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, Skriptum FCHT, 1996, 8070802499.

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0471630624.

Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Studijní opory -

Dvořák B.: Kopie hlavních tézí z aktuáních přednášek

Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Úspěšné absolvování dvou písemných testů, v polovině a na konci semestru.

Forma testu: stručné, ale výstižné odpovědi na 18 (1.test), resp. 24 (2.test) otázek.

2. Ústní zkouška po splnění požadavku formulovaného v bodě 1

3. Účast na jednodenní exkurzi, viz.sylaby.

Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Sylabus -

1. Náplň předmětu, chemická výroba, energetika a životní prostředí.

2. Ropa: výskyt, těžba, transport, složení a primární zpracování.

3. Sekundární zpracování ropy: odsíření, reforming, krakování, výroba olejů.

4. Ethylenová pyrolýza: technologie, hlavní produkty, chemie C2H4.

5. Chemie propylenu, zpracování C4, C5 frakcí a izolace aromátů.

6. Celodenní exkurze do závodu UNIPETROL rpa., Litvínov, návštěva provozů: atmosferická rektifikace ropy,

kontinuální reforming, ethylenová pyrolýza

7. Zemní plyn: těžba, transport, parní reforming - fyzikálně-chemické základy.

8. Kontrolní test.

9. Technologie štěpení ZP, výroba synplynů, vodíku a CO.

10 Uhlí: spalování, koksování, zplynování a využití uhlí v chemii.

11. Odsiřování spalin, moderní výroba tepla a elektrické energie.

12. Chemie C1: CH3OH, MTG-proces, oxonace, F-T syntéza a fosgen.

13. Acetylen: výroba, surovinová základna. Obnovitelné zdroje uhlíku.

14. Chemické a energetické využití biomasy: dřeva, cukrů a rostlinných olejů.

15. Kontrolní test

Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Dvořák Bohumír (15.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 9
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 65