PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biologie člověka - N111040
Anglický název: Human Biology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B111008
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Otová Berta doc. RNDr. CSc.
Bobková Klára RNDr. Ph.D.
Záměnnost : Z111040
Je záměnnost pro: B111008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biologie člověka a lékařské genetiky, tzn. se zákonitostmi dědičnosti, její hmotnou podstatou, s možností zjišťování a prevence dědičných chorob a vrozených vývojových vad. Prohloubení znalostí o vývoji člověka, o příčinách individuálních rozdílů fyzických a duševních vlastností.
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vybrat vhodné metody cytogenetiky a molekulární genetiky při analýze účinku chemických látek
  • rozeznat důvody vedoucí k testování teratogenních a mutagenních účinků léčiv
  • zohlednit genetickou variabilitu populace (např. SNP � single nucleotide polymorphisms) a význam signálních drah v reakci na typ léčiva

Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
Literatura -

P:Otová B., Mihalová R.: Základy biologie a genetiky člověka, Karolinum, Praha 2012, ISBN 978-80-246-2109-8

D:Otová B. a kolektiv: Lékařská biologie a genetika I. díl. Karolinum, Praha 2008, ISBN 978-80-246-1594-3

D:Kohoutová M. a kolektiv: Lékařská biologie a genetika II. díl. Karolinum, Praha 2012, ISBN 978-80-246-1873-9

D:Kočárek E.: Genetika. Scientia, Praha 2008, ISBN 978-80-869-6036-4

Poslední úprava: Patera Jan (17.10.2017)
Studijní opory -

Nové:

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=406

Staré (neaktualizované):

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/biologie-cloveka

Poslední úprava: Patera Jan (17.10.2017)
Sylabus -

1. Buňka, eukaryotní buňka, tkáň, organismus; Mitóza, meióza, gametogeneze; klinické důsledky poruch meiózy, nondisjunkce.

2. Mendelovy zákony, vymezeni pojmů: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost.

3. Cytogenetika – chromosom, karyotyp člověka; Cytogenetické metody – pruhování, metoda FISH; Chromosomální odchylky.

4. Interakce nealelních genů; Multifaktoriální dědičnost – polygeny / vlivy prostředí; Multifaktoriálně děděné fyziologické znaky a choroby; Multifaktoriálně děděné choroby a stárnutí organismu.

5. Genetika populací, selekce, mutace, migrace; Genetická variabilita lidské populace; Genetický drift; Haplotyp; Polymorfismy; Evoluce člověka a její mechanismy.

6. Vazba genů, crossing-over, mapování; využití vazby v rodokmenové studii – nepřímá diagnostika – úvod.

7. Molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace; Gen; Genetický kód; Bodové mutace.

8. Základy molekulární genetiky, molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace. Základy molekulární genetiky. Analýza nukleových kyselin, DNA diagnostika přímá a nepřímá.

9. Hodnocení DNA diagnostiky. RFLP, sekvenování. Seznámení s vybavením laboratoře (elektroforéza, termocykler, sekvenátor atp.).

10. Ontogeneze; Diferenciace pohlaví. Teratogeny; Stárnutí organismu; Farmakogenetika, nutrigenetika.

11. Regulace buněčného cyklu, buněčná signalizace; Protoonkogeny, tumor-supresorové geny, mutátorové geny.

12. Nádorová onemocnění - genetická podstata, vlivy prostředí, nové přístupy k terapii; Personifikovaná léčba.

13. Imunogenetika; Imunita, buněčné složky imunitní odpovědi; Genetická regulace imunitní odpovědi.

14. Imunogenetika - Histokomatibilitní lokusy; Imunofenotyp, haplotyp; Transplantační zákony; GVHD; Asociace chorob a imunofenotypu; Autoimunitní reakce.

Poslední úprava: Patera Jan (17.10.2017)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ111 (25.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha