PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Materiály pro elektroniku - N126002
Anglický název: Materials for Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B126001
Garant: Slepička Petr prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B126001
Anotace -
Pod pojmem elektronika si můžeme představit soubor součástek, technologií a analytických metod sloužících k fungování moderních technologií. Předmět „Materiály pro elektroniku“ si klade za cíl popsat, utřídit a sumarizovat znalosti vlastností těchto materiálů a jejich aplikací. Budete seznámeni rovněž se základními typy elektronických součástek, principem jejich funkce a materiály k jejich výrobě (LCD displej, pevný disk).
Poslední úprava: Slepička Petr (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Přehled použitelných materiálů v elektronice, jejich rozdělení

Základní a důležité vlastnosti vodivých, polovodivých a nevodivých materiálů s použitím v elektronice

Vlastnosti a princip vybraných jevů a součástek (pevný disk, LCD diplej)

Poslední úprava: Slepička Petr (31.08.2013)
Literatura -

Z: Novotný, P., Materiály pro elektroniku, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 80-7080-411-4

Z: Kasap S.O., Principles of Electronic Materials and Devices, 2003, ISBN: 0-07-239342-4

D: Waser R.(Ed.): Nanoelectronics and Information Technology, 2005, ISBN-13:978-3-527-40542-8

Poslední úprava: Slepička Petr (13.11.2012)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Slepička Petr (09.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Splnění zadaných úloh

2. Závěrečný písemný test s hodnocením vyšším než 50%

Poslední úprava: TAJ126 (22.01.2013)
Sylabus -

1. Materiály včera, dnes a zítra - základní pojmy a problémy

2. Metody charakterizace materiálů, zpracování výsledků, normy

3. Souvislost mikrostruktury a fyzikálně-chemických vlastností látek

4. Poruchy struktury, vliv na vlastnosti materiálů, stabilita, koroze

5. Transport - elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti, difúze

6. Materiály pro izolátory v elektroaplikacích, pevnost, ztráty

7. Dielektrika - optické materiály a kapalné krystaly

8. Feroelektrika, piezoelektrika, pyroelektrika

9. Polovodičové materiály a aplikace

10. Vodiče a materiály na bázi uhlíku

11. Supravodiče a jejich aplikace

12. Základní parametry magnetických materiálů a jejich aplikace

13. Magnetický záznam, klasický, kolmý, magnetooptický

14. Perspektivní materiály, současné metody materiálového výzkumu

Poslední úprava: Slepička Petr (13.11.2012)
Vstupní požadavky -

Obecná a anorganická chemie I

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Slepička Petr (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Fyzika I

Poslední úprava: Slepička Petr (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha