PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kvantová mechanika pro materiálové inženýrství - N126007
Anglický název: Quantum Mechanics for Materials Engineering
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M126003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)
Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty.Představuje způsob jak formulovat zákony popisující jevy v materiálech a aplikovat je na pochopení jevů nových. Předmět je zaměřen na pochopení aparátu Kvantové mechaniky a jeho využití při studiu fundamentálních problémů mikrosvěta.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Základní vztahy a operace s operátory v souřadnicové reprezentaci.

Aplikovat matematický aparát nutný k řešení kvantově-mechnických problémů systémů mikrosvěta, sestavit příslušnou Schrödingerovu rovnici.

Řešit základní problémy vychazející z aproximace kvantově-mechanického lineárního harmonického oscilátoru.

Kvantově-mechanické řešení částice v poli centrálních sil.

Literatura -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Z: písemné materiály přednášejícího.

Z: A.S.Davydov, Kvantová mechanika, SPN Praha, 1986. ISBN 80-7235-960-6

D: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky, Academia, 2005. ISBN 80-2001-316-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (10.12.2012)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Aktivní účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

1. Úvod do kvantové teorie.

2. Základní matematický aparát kvantové teorie.

3. Postuláty kvantové mechaniky.

4. Věty o souměřitelnosti veličin, Heisenbergův princip neurčitosti.

5. Úvod do teorie reprezentace.

6. Časová závislost vlnových funkcí a operátorů.

7. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci.

8. Řešení LHO v evergetické reprezentaci.

9. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel.

10. Pohyb částic v poli centrálních sil(I).

11. Pohyb částic v poli centrálních sil(II).

12. Vodíkový atom(I).

13. Vodíkový atom(II).

14. Vodíkový atom(III).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Matematika II, Fyzika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha