PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru - N126029
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: M126006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem laboratoří oboru je přiblížit základní experimentální postupy a techniky užívané při přípravě nanostrukturovaných materiálů a jejich charakterizaci.
Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pod dohledem vedoucího práce provádět experimentální činnost v laboratoři.

Shrnout výsledky své práce ve formě laboratorního protokolu.

Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)
Literatura -

Z:Kenneth J.Klabunde (Editor): Nanoscale Materials in Chemistry. John Wiley & Sons, 2001, ISBN

0-471-38395-3, available at PICT http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/93518161

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Sylabus -

V průběhu sememstru absolvují studenti tyto práce:

1. Příprava kovových nanočástic redukcí solí v micelárních systémech

2. Příprava kvantových struktur CdSe

3. Příprava nanovrstev Au a jejich charakterizace metodou AFM

4. Příprava nanoplniv organofilizací vrstevnatých silikátů

5. Stanovení pórovitosti a elastických vlastností porézních materiálů

6. Charakterizace velikosti částic a nanočástic metodou laserové difrakce

7. Charakterizace nanočástic pomocí SEM

8. Stanovení teploty a entalpie tání kovových nanočástic metodou DSC

9. Stanovení povrchové energie plasmou modifikovaných polymerů

10. Mechanické vlastnosti nanostrukturovaných materiálů

Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20

 
VŠCHT Praha