PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Teoretická výpočetní chemie - N143001
Anglický název: Theoretical Computational Chemistry
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Svozil Daniel doc. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (15.11.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími oblastmi výpočetní chemie, mezi které patří molekulová mechanika a dynamika a kvantová chemie. Předmět není orientován teoreticky, ale soustředí se na vysvětlování základních principů fungování různých moderních výpočetních metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Studenti budou umět:

Chápat základní principy výpočetní chemie zahrnující jak molekulové simulace na atomární úrovni, tak kvantově chemické výpočty.

Rozumět fungování metod molekulové dynamiky umožňující simulovat časový vývoj systému.

Pro řešení konkrétního problému vybrat vhodnou sadu bázových funkcí a vhodnou metodu kvantové chemie.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (15.11.2012)

Z:A. Hinchliffe, Molecular Modelling for Beginners, Wiley, 2008, ISBN: 0470513144

Z:Andrew Leach, Molecular Modelling: Principles and Applications, ISBN: 978-0582382107

D:F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, Wiley, 2006, ISBN: 0470011874

D:Ch. J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, Wiley, 2004, ISBN: 0470091827

D:T. Schlick, Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide, Springer, 2010, ISBN-10: 1441963502

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ143 (15.11.2012)

Online materiály k přednášce na http://ich.vscht.cz/~svozil/teaching.html

Online kniha Stručný úvod do teoretické a počítačové chemie, Šištík, Ončák, Slavíček: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Prirucka_TeorChem.pdf

Slidy z přednášky Short Course on Molecular Dynamics Simulation, Ashlie Martini: http://nanohub.org/resources/7570

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Svozil Daniel doc. Mgr. Ph.D. (18.09.2012)

Zkouška - závěrečný písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel doc. Mgr. Ph.D. (24.05.2012)

1) Úvod do teoretické chemie

2) Molekulová mechanika I - silové pole, vazebné příspěvky

3) Molekulová mechanika II - molekulová elektrostatika, nevazebné příspěvky

4) Molekulová dynamika

5) Klasická a kvantová mechanika, vlnová funkce a postuláty kvantové mechaniky, Schrodingerova rovnice

6) Modelové systémy v kvantové mechanice, Born-Oppenheimerova aproximace

7) Atomové a molekulové orbitaly, Slaterův determinant

8) Bázové funkce, Slaterovy a Gaussovy orbitaly, klasifikace bázových funkcí, kontrakce bázových funkcí, Poplovy bázové funkce, Dunningovy korelačně konzistentní bázové funkce

9) Hartree-Fockova metoda self-konzistentního (HF SCF) pole

10) Elektronová korelace I - metoda konfigurační interakce (CI), Møller-Plessetova perturbační teorie (MP2)

11) Elektronová korelace II - teorie vázaných klastrů (CC, CCSD(T))

12) Presné výpočty a kalibrace

13) Plocha potenciální energie (PES)

14) Shrnutí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (15.11.2012)

Fyzikální chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha