PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Preventivní konzervace - N148003
Anglický název: Preventive Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148001
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M148001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základy preventivní péče o sbírkové předměty. Studenti budou seznámeni s vybranými materiály sbírkových předmětů a příčinami jejich rozpadu, s vhodnými podmínkami jejich dlouhodobého uložení a způsoby jejich dosažení, problematikou vystavování, ochranou před krádežemi a požárem a také se zásadami krizového plánování.
Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní informace o preventivní péči o předměty kulturního dědictví, které jsou uloženy v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech

aplikovat zásady preventivní konzervace v praxi na základě získaných znalostí

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Thomson G.: The Museum Environment. John Wiley & Sons 1995.

Z: Ďurovič M.a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.

Z: Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF 2000.

Z: Paříková J., Kučerová I.: Jak likvidivat plísně, Grada 2001.

Z: Skorkovský J.: Mikroorganismy jako původci degradace archiválií, TESP, 1981.

D: Kolektiv: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Národní muzeum Praha, 2001.

Z: Roy, Ashok, Smith, Perry (edit.): Preventive conservation practice, theory and research. The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, 1994.

D: Hatchfield, Pamela B. Pollutants in the Museum Environment. London: Archetype Publications; 2002; ISBN: 1-873132-96-4.

D:Tétreault, Jean. Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Ottawa: Canadian Conservation Institute; 2003; ISBN: 0-662-34059-0.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Studijní opory -

Materiály jsou k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška probíhá písemnou formou (60 min).

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Sylabus -

1. Charakterizace materiálů sbírkových předmětů.

2. Mechanismy a příčiny rozpadu materiálů sbírkových předmětů.

3. Doporučené klimatické podmínky v depozitářích.

4. Monitorování klimatických parametrů v depozitářích.

5. Způsoby regulování klimatických parametrů v depozitářích.

6. Plynné polutanty, jejich monitorování a ochrana před nimi.

7. Prach a aerosoly a ochrana před nimi.

8. Vystavování sbírkových předmětů.

9. Ochrana sbírkových předmětů před krádežemi.

10.Ochrana sbírkových předmětů před požárem.

11.Krizové plánování a příprava krizového plánu.

12.Příčiny biologického a mikrobiologického poškození.

13.Dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

14.Kontrola účinnosti prevence biologického poškození.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Vstupní požadavky

Materiály památkových objektů

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Materiály památkových objektů

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 74 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha