Polymery v konzervování - N148034
Anglický název: Polymers in conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148027
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii výroby, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat v muzejních, historických sbírkách. Také se seznámí s polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů.
Poslední úprava: VAVROVAP (27.02.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní informace o výrobě a vlastnostech polymerů

zprůsoby konzervace polymerů.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Literatura -

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Sylabus -

1. Vznik, struktura a názvosloví polymerů.

2. Chemické a fyzikální vlastnosti polymerů – základní pojmy.

3. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností polymerů na teplotě.

4. Rozpustnost polymerů, viskozita a reologické chování roztoků polymerů.

5. Termoplasty.

6. Reaktoplasty.

7. Syntetické kaučuky.

8. Adheze a adheziva, obecné složení lepidel a lepivých tmelů.

9. Typy lepidel a jejich aplikační oblasti, technologie lepení.

10. Nátěrové hmoty - obecné složení, typy a jejich vlastnosti.

11. Aplikace jednotlivých typů nátěrových hmot, technologie nanášení nátěrových hmot.

12. Nové materiály ve sbírkách.

13. Degradace polymerních materiálů sbírkových předmětů.

14. Konzervace polymerních materiálů.

Poslední úprava: TAJ148 (07.04.2005)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)
Studijní prerekvizity -

Materiály památkových objektů

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100