PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Textilní technologie - N148041
Anglický název: Textile Technology
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148021
Garant: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s vývojem textilních technologií. Zvláštní důraz je kladen na základní principy výroby textilií.
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby přízí,
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby tkanin,
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby pletenin
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby netkaných textilií.
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Literatura -

Z:Dostalová M., Křivánková M.: Základy textilní a oděvní výroby, TU Liberec 2004 - ISBN 80-7083-831-0

Z:Pařilová H.: Textilní zbožíznalství - Tkaniny, TU Liberec 2000 - ISBN80-7083-391-2

Z:Pařilová H. Textilní zbožíznalství - Bytové textilie, TU Liberec 2002 - ISBN - 80-7083-641-5

Z:Havrdová M.:Textilní zbožíznalství - Netkané textilie, TU Liberec 2000-

D:Bednář V., Svatoš S.: Vazby a rozbory tkanin, SNTL Praha 1989

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučující

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studium předmětu textilní technologie probíhá prezentační formou přednášek, doplněných vzorkovou a fotografickou dokumentací.

Průběh zkoušky: písemný test + ústní zkouška

Poslední úprava: ROZ148 (02.03.2009)
Sylabus -

 Od rukodělného zpracování k průmyslové výrobě.

 Výroba, druhy a úpravy přízí a nití.

 Princip výroby tkanin. stroje pro tkaní,

 Příprava materiálu ke tkaní, výrobní předpis

 Druhy tkanin,

 Parametry tkanin, technická vzornice,

 Základní tkalcovské vazby a jejich odvozeniny, vazby zvláštní a kombinované, vazby složité, vazby žakárské a vazby speciální.

 Princip výroby pletenin, pletařské stroje, druhy pletených výrobků,

 Pletařské vazby zátažné a osnovní a speciální.

 Netradiční technologie - mechanicky vázané, tj. všívané, vpichované a proplétané,

 Netradiční technologie -chemicky pojené textilie, vrstvené textilie, speciální textilie

 Zušlechťování textilií - mechanické úpravy, chemické a speciální úpravy ,

 Barvení textilií

 Potiskování textilií.

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148004

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Materiály památkových objektů

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 53
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha