PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konstrukce a materiály historických staveb - N148055
Anglický název: Constructions and Materials of Historical Building
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148006
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Garant: Pešta Jan Ing. arch.
Je záměnnost pro: M148006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět formou přednášek a cvičení seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je dělena do jednotlivých tematických okruhů a přináší základní přehled o všech typech historických konstrukcí (nosné i nenosné konstrukce, výplňové prvky, tesařské konstrukce a pod.).
Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět typologii a základní technickou charakteristiku historických stavebních konstrukcí všech druhů. Získají základní přehled historických stavebních konstrukcí, který mohou uplatnit při fundovaném rozboru libovolné architektonické památky. Orientace v problematice studentům umožní uplatnění na poli památkové péče, restaurování apod.

V rámci výuky studenti uplatní získané znalosti při tvorbě seminární práce, zaměřené na rozbor konstrukcí vybrané historické stavby.

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Literatura -

Z: Škabrada J., 2000: Konstrukce historických staveb. ČVUT Praha.

Z: Škabrada J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.

D: Hošek M. - Muk J., 1989: Omítky historických staveb. Praha.

D: Kubec F., 1996: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách. Praha.

D: Lipanská E., 1998: Historické klenby. Praha.

D: Mencl V., 1974: České středověké klenby. Praha.

D: Muk J., 1996: Historické konstrukce I.. ČVUT Praha.

D: Radovi M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.

D: Vinař J. - Kufner V. - Horová I., 1995: Historické krovy. Praha.

D: sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP

D: časopis Zprávy památkové péče

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího a www.roofs.cz

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

písemná zkouška(test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek)

· v případě nejasného výsledku ústní pohovor

Poslední úprava: TAJ148 (14.09.2009)
Sylabus -

1. Úvod do studia a poznání historických konstrukcí, důvod a smysl studia, základ čtení a kreslení plánové dokumentace historických objektů

2. Zděné stěny včetně ztužování, základů, způsobu stavby a specifických prvků (armatury, římsy)

3. Klenby včetně způsobu stavby a ztužování

4. Dřevěné konstrukce 1 - opracování dřeva, roubené, rámové a hrázděné stěny (s informací o dendrochronologii)

5. Dřevěné konstrukce 2 - stropy

6. Dřevěné konstrukce 3 - krovy

7. Střechy - krytiny, klempířská práce, vikýře

8. Podlahy a dlažby, schodiště

9. Topeniště (včetně zmínky o osvětlení a větrání)

10. Vrata a dveře včetně zavěšování a zámečnické práce

11. Okna včetně zasklívání a zámečnické práce

12. Úpravy povrchů (omítky, nátěry)

13. Samostatné a kovářské prvky (zábradlí a mříže), doplňující konstrukce (zásobování vodou a odvodnění vč. hygienických zařízení a odpadů, specifické konstrukce související s výrobní technologií)

14. Konstrukce moderních a technických staveb (železobeton, skelet, ocelové konstrukce)

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Studijní prerekvizity -

žádný

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha