Konzervování archivních a knihovních fondů - N148066
Anglický název: Conservation of archival and library collections
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M148012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje posluchače se základy konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy. Posluchač je seznámen s fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsoby výroby, mechanismy poškození, metodami konzervování a restaurování jednotlivých materiálů, které tvoří archivní fondy (papír, useň, pergamen, vosk, fotografické materiály). Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o tyto fondy (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování, výstavba účelových archivních budov).
Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní informace o materiálech archivních dokumentů, jejich vlastnostech a metodách stanovení
  • metody jejich konzervace a restaurování
  • základey preventivní konzervace
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002

Z: Hnětkovský V. a kol.: Papírenská příručka. SNTL, Praha 1983.

D: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.

Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. Alfa, Bratislava 1989.

D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.

D: Souček M.: Zkoušení papíru. SNTL, Praha 1977.

Z: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.

D: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u přednášejícího.

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Písemná zkouška (60 min.)

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Sylabus -

1 Historie konzervování a restaurování archivních a knihovních fondů v českých zemích

2. Základy chemie celulózy, hemicelulóz a ligninu

3. Stručná historie výroby papíru

4. Výroba buničin (nátronový, sulfátový a sulfitový delignifikací proces)

5. Ruční a strojová výroba papíru

6. Mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru a metody jejich stanovení

7. Mechanismy poškození papíru (hydrolýza, oxidace, fotolýza a fotooxidace, síťování)

8. Metody konzervování papíru (dezinfekce, čištění, odkyselování, zpevňování)

9. Výroba, vlastnost, mechanismy poškození a konzervování vazebních usní a pergamenů a pergamenových listiny

10. Funkce, historie a materiály pečetí a bul, metody jejich konzervace, etika restaurování

11. Přehled záznamových prostředků - tuše, želozogalové inkousty, novodobé záznamové prostředky, mechanismy poškození záznamových prostředků a

12. Základy konzervace fotografických materiálů

13. Preventivní péče o archivní fondy

14. Požadavky na restaurátorský protokol

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Ďurovič Michal (24.09.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100