PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza paliv - N215007
Anglický název: Fuels Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/kroufekj
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB215003, B215003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení analytických metod sloužících k zjišťování provozních, užitkových a legislativou daných parametrů a charakteristik paliv pevných, kapalných i plynných. Studenti se seznamují s teoriemi vzniku fosilních paliv, s možnostmi jejich využití a s dopadem jejich používání na životní prostředí. Také se seznamují s vlastnostmi, využitím a analýzou alternativních paliv, především FAME, bioetanolu a vodíku.
Poslední úprava: Kroufek Jiří (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu k zjištění požadovaného parametru fosilních i alternativních paliv, maziv a ropných frakcí.

Orientovat se v problematice používání paliv a jejich provozních a legislativních parametrů.

Poslední úprava: Kroufek Jiří (13.08.2013)
Literatura -

Z: Šešulka V.: Analýza paliv. SNTL, 1970

D: Hála S., Kuraš S., Popl M., Mostecký J.: Analýza uhlovodíkových surovin. SNTL, Praha 1984

Poslední úprava: Kroufek Jiří (13.08.2013)
Studijní opory -

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách přednášejícího (http://web.vscht.cz/kroufekj).

Poslední úprava: Kroufek Jiří (13.08.2013)
Sylabus -

1. Fosilní hořlaviny - rozdělení, význam, základní parametry. Normalizace

2. Vznik a vývoj uhlí.

3. Vznik a vývoj ropy a zemního plynu.

4. Klasifikace uhlí.

5. Klasifikace rop a plynných paliv.

6. Společné metody hodnocení tuhých a kapalných paliv.

7. Hodnocení ropy a ropných frakcí.

8. Nízkoteplotní vlastnosti. Anilinový bod. Viskozita. Korozivnost.

9. Stanovení strukturních skupin uhlovodíků

10. Analýza ropných frakcí chromatografickými metodami.

11. Užitné (provozní) vlastnosti kapalných ropných produktů.

12. Hodnocení polotuhých a tuhých ropných produktů.

13. Hodnocení plynných paliv.

14. Analýza alternativních paliv (FAME, etanol, vodík).

Poslední úprava: Kroufek Jiří (13.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kroufek Jiří (21.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha