PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie ropy I - N215008
Anglický název: Petroleum Technology I
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Blažek Josef doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M215001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šebor Gustav prof. Ing. CSc. (22.08.2013)
Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (23.08.2013)

Studenti budou umět:

Vznik ropy, její těžbu, dopravu a skladování, složení ropy a ropných frakcí.

Chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace ropných frakcí a zbytků.

Principy těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory a jejich vlastnosti.

Varianty jednotlivých technologií, vyráběné produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty.

Literatura -
Poslední úprava: Šebor Gustav prof. Ing. CSc. (27.05.2014)

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Šebor Gustav prof. Ing. CSc. (27.05.2014)

Šebor G.: Technologie ropy I, elektronické interní učební texty

Sylabus -
Poslední úprava: Šebor Gustav prof. Ing. CSc. (27.05.2014)

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv, alternativní paliva

2. Hledání ropných ložisek, těžba, doprava a skladování ropy a související ekologické aspekty

3. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop

4. Úprava ropy-odvodnění a odsolení, atmosferická a vakuová destilace ropy, produkty destilace

5. Chemismus termického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy

6. Fyzikálně-chemický základ termického krakování, varianty procesu, suroviny, reakční podmínky

7. Termické krakování, varianty procesu-dokončení, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty

8. Chemismus katalytického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy, katalyzátory, výroba a vlastnosti

9. Technologické schéma katalytického krakování, reakční podmínky, suroviny, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty

10. Hydrokrakování ropných frakcí, používané katalyzátory, chemismus hydrokrakování ropných komponent

11. Hydrokrakování ropných destilátů, procesy, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti

12. Hydrokrakování ropných zbytků, typy reaktorů a používané katalyzátory a jejich vlastnosti

13. Hydrokrakování ropných zbytků-dokončení, procesy, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti

14. Hydrogenační rafinace ropných frakcí,termodynamika a kinetika rafinačních reakcí, katalyzátory, procesy rafinace ropných surovin a produktů, reakční podmínky a vlastnosti produktů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ215 (23.08.2013)

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3,5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha