PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Adsorpční procesy - N216012
Anglický název: Adsorption Processes
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M216009
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M216009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na výuku vlastností, výroby a použití různých druhů adsorpčních materiálů. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se základními druhy průmyslově vyráběných adsorbentů na bázi anorganických materiálů i na bázi uhlíku, postupy testování jejich vlastností i oblastmi jejich použití v technické praxi. Jsou vyučovány základní teoretické vztahy a rovnice používané pro popis adsorpce (Langmuir, Freundlich, BET, Dubinin) a studenti se naučí tyto rovnice prakticky aplikovat při popisu adsorpce. Další část výuky je zaměřena na popis průmyslových adsorpčních zařízení používaných při čištění spalin, odpadních a topných plynů, čištění pitných a odpadních vod i dalších adsorpčních procesů používaných v mnoha jiných případech.
Poslední úprava: Ciahotný Karel (17.08.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět jednotlivé typy vyráběných adsorpčních materiálů, jejich základní vlastnosti, oblasti použití, typy obvyklých adsorpčních zařízení používaných v technické praxi a jejich provozní podmínky.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (17.08.2016)
Literatura -

Z: Podklady z přednášek.

D: Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006

Z: Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

Poslední úprava: Ciahotný Karel (17.08.2016)
Studijní opory -

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: Ciahotný Karel (17.08.2016)
Sylabus -

1. Teoretické základy adsorpce, základní pojmy používané v oblasti adsorpce.

2. Základní mechanismy adsorpce (rozlišení fyzikální adsorpce a chemisorpce, příklady).

3. Teorie adsorpce, základní adsorpční rovnice a jejich používání v praxi.

4. Praktické aplikace adsorpčních teorií při vyhodnocování naměřených dat a výpočtech adsorbérů.

5. Základní druhy adsorpčních materiálů (uhlíkaté adsorbenty, silicagely, zeolity) a jejich charakteristické vlastnosti.

6. Významné vlastnosti adsorbentů (BET povrch, objem ads. pórů, pevnost, sypná hmotnost, skutečná a zdánlivá hustota).

7. Metody testování adsorbentů (gravimetrické, volumetrické, průtočné, statické).

8. Základní postupy výroby uhlíkatých adsorbentů.

9. Základní postupy výroby adsorbentů na anorganické bázi.

10. Adsorpční zařízení používaná v technické praxi při čištění plynů.

11. Adsorpční zařízení pro čištění pitných a odpadních vod a pro další průmyslové aplikace.

12. Navrhování adsorpčních zařízení (postup při navrhování zařízení, určení správných pracovních parametrů, příklady výpočtů).

13. Oblasti použití adsorbentů v technické praxi, postupy reaktivace a likvidace použitých adsorbentů.

14. Největší výrobci uhlíkatých a anorganických adsorbentů na světě, vývoj světových trhů adsorbentů.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Ciahotný Karel (17.08.2016)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou je úspěšné absolvování zkouškového testu a úspěšné složení ústní zkoušky ze dvou zvolených otázek. Klasifikace písemné i ústní části zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Zkouškový test 25

 
VŠCHT Praha