PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pevná paliva a životní prostředí - N216031
Anglický název: Solid fuels and the environment
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ216 (18.02.2014)
Předmět je zaměřen na výuku technologií těžby, zpracování a využití pevných paliv (uhlí, biomasa, energeticky využitelné druhy odpadu). Velká pozornost je věnována vlivu těchto technologií na životní prostředí. Podrobně jsou probírány technologie čištění spalin vznikajících při spalování těchto paliv a technologie zachycování vznikajícího CO2 a jeho ukládání do podzemí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (31.07.2013)

Studenti budou umět: technologie využití a zpracování fosilních paliv a biopaliv, technologie čištění spalin vznikajících při spalování fosilních paliv a biopaliv, vliv spalování fosilních paliv a biopaliv na životní prostředí, výpočty aparátů používaných v těchto technologiích.

Literatura -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (31.07.2013)

Z.: Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002

D.: Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Z.: K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

Z.: K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

D.: Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ216 (15.11.2012)

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ216 (18.02.2014)

1. Podíl pevných paliv mezi primárními zdroji energie

2. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí, úpravnické postupy

3. Technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí

4. Základní zdroje biomasy, způsoby zpracování a využití biomasy, základní rozdíly ve vlastnostech uhlí a biomasy

5. Analytické postupy k hodnocení uhlí a biomasy

6. Postupy zplyňování uhlí a biomasy, typy zplyňovacích zařízení

7. Postupy přímého a nepřímého zkapalňování uhlí

8. Využití uhlí a biomasy k energetickým účelům, spalovací procesy. Typy spalovacích zařízení různých výkonů, jejich výhody a nevýhody

9. Vznik škodlivin při spalování pevných paliv, primární možnosti jejich omezování

10. Technologie čištění spalin, metody zachycování CO2 a jeho ukládání do podzemí

11. Legislativní předpisy v oblasti ochrany ovzduší

12. Postupy používané pro pyrolýzu uhlí, biomasy a odpadů

13. Výpočty složení spalin z údajů o vlastnostech a složení paliva

14. Inženýrské výpočty energetických zařízení

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ216 (15.11.2012)

Nejsou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ216 (15.11.2012)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Účast na přednáškách aspoň 75 %.

Úspěšné absolvování zkouškového testu (50 %) a ústní části zkoušky (50 %).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha