PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analytiky vody - N217020
Anglický název: Water Analysis - Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM217012, M217012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody. Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analytiky vody jsou vyučovány v rámci předmětu Metody a výpočty v analytice vody.
Poslední úprava: Kujalová Hana (16.08.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zručně pracovat v laboratoři,

kvantitativně stanovit základní složky vod,

použít grafické nástroje při vyhotovování protokolů,

interpretovat výsledky.

Poslední úprava: TAJ217 (31.08.2013)
Literatura -

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012, ISBN 978-08-7553-013-0

Poslední úprava: Kujalová Hana (23.01.2018)
Studijní opory -

http://tvp.vscht.cz/home/18861/18884

Poslední úprava: Kujalová Hana (16.08.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na všech laboratorních úlohách je povinná, v případě absence je umožněno absolvovat maximálně 3 úlohy v náhradních termínech; při vyšším počtu absencí zaniká nárok na zápočet. Student je při každém laboratorním cvičení zpravidla hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy, dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat (formou protokolu). Součástí klasifikace je závěrečný test zaměřený na principy metod a související výpočty. Výsledná známka vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení, s přihlédnutím ke snaze a píli v průběhu celého semestru. V případě předem neomluvených absencí se výsledná známka za každou takovou absenci o stupeň snižuje.

Studentům kombinované formy studia je po dohodě umožněno laboratorní úlohy absolvovat v průběhu dvou let, přičemž známka z úloh absolvovaných v jednom akademickém roce se v případě znovuzapsání předmětu převádí do dalšího roku a příslušné úlohy není nutné opakovat.

Upozorňujeme studenty, že je nezbytné zúčastnit se úvodního semináře k laboratořím, který se bude konat ve středu 19.9.2017 od 9:00 (do max. 12:00) v knihovně ústavu 217. Zde budou na programu organizační záležitosti, rozdělení studentů do skupin, v nichž budou po celý semestr pracovat, dále školení o bezpečnosti práce, seznámení s vybavením laboratoří, programem na celý semestr apod. Bez absolvování úvodního semináře nelze nastoupit na laboratorní cvičení! Z toho důvodu doporučujeme zúčastnit se i v případě, že si nejste jisti, zda předmět budete chtít absolvovat.

S případnými dotazy se studenti mohou obrátit na vedoucí laboratoří - ing. Hanu Kujalovou, Ph.D. (hana.kujalova@vscht.cz).

Poslední úprava: Kujalová Hana (12.09.2018)
Sylabus -

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Organizační pokyny.

2. Převzetí stolů s vybavením. Příprava roztoků činidel.

3. Sestrojení kalibračních závislostí pro spektrofotometrická stanovení.

4. Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu a křemíku.

5. Měření hodnoty pH, konduktivity. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku, chloridů.

6. Stanovení IRL. Gravimetrické stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Titrační stanovení síranů.

7. Stanovení CHSK-Mn. Spektrofotometrické stanovení železa. Kolorimetrické stanovení manganu.

8. Zkrácený rozbor vzorku pitné vody.

9. Titrační stanovení rozpuštěného kyslíku a aktivního chloru. Spektrofotometrické stanovení boru.

10. Stanovení CHSK-Cr, TOC a MBAS v povrchové nebo odpadní vodě. Nasazení BSK7.

11. Stanovení organického a Kjeldahlova dusíku v odpadní vodě; dusíková bilance. Stanovení celkového fosforu. Dokončení BSK7.

12. Zpracování dat, interpretace výsledků. Opakování, procvičení výpočtů.

13. Závěrečný test. Náhradní termín pro zameškané úlohy.

14. Úklid v laboratoři. Předání pracovních míst.

Poslední úprava: Kujalová Hana (16.08.2016)
Studijní prerekvizity -

Analytika vody

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (23.09.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha