PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologické výpočty v energetice - N218009
Anglický název: Technological Calculations in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M218001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na procesy spojené s dokonalým a nedokonalým spalováním paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu, obecná rovnice kyslíkové bilance, množství a složení spalin a jejich odsiřování), v další části pak na termodynamické procesy na elektrárně (práce, termická a termodynamická účinnost, carnotizace cyklu), výpočty spojené s paroplynovým cyklem s chladícími cykly a cykly tepelných čerpadel.
Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vypočítat množství a složení spalin při dokonalém a nedokonalém spalování paliva, skutečnou teplotu hoření, koeficient přebytku vzduchu, ztráty tepla, bilanci parogenerátoru, tepelnou a termodynamickou účinnost, množství vyrobené páry, spáleného paliva a příslušné množství chladící vody a její ztráty, regulaci přehřáté páry vstřikováním kondenzátu, účinnost paroplynnového cyklu a hodnoty spojené s chlazením na nízké teploty při práci v mokrém nebo suchém cyklu chladícího zařízení.

Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Literatura -

Z:Mištová E.,Macák J.,Jelínek L.:Energetika-Návody k výpočtům,VŠCHT Praha,2016,978-80-7080-946-4

D:Vošta J., Matějka Z., Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,80-7080-358-4

D:Tabulky a diagramy z oboru paliv, SNTL Praha 1956

D:Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností obyčejné vody,CZ NC PWS,Ústav termomechaniky AV ČR,Praha,2001,80-85918-63-3

Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Studijní opory -

https://uen.vscht.cz/studium/8321/10465

https://uen.vscht.cz/studium/8321/8735/10467

https://uen.vscht.cz/files/uzel/10468/0001~~S81LLUpPLclMzj68UqEkMak0J7sSAA.pdf?redirected

https://uen.vscht.cz/files/uzel/10468/0002~~y9AtVkjJTEwvSswFAA.pdf?redirected

Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Sylabus -

1. Druhy paliv ve výrobě energií, vlastnosti. Spotřeba energií. Spalné teplo, výhřevnost.

2. Efektivní spalování. Přebytek vzduchu. Metody analýzy spalin.

3. Nedokonalé spalování. Stanovení součinitele přebytku vzduchu. Kyslíková bilance.

4. Teplota hoření. Disociace spalin. Rychlost hoření, meze zápalnosti, stabilita spalování.

5. Účinnost kotle a její stanovení. Záruční zkoušky (norma ČSN 070302).

6. Stavové diagramy vody a vodní páry. Výpočty podle formulací IAPWS (IFC67, IF97)

7. Zjišťování stavu mokré páry, metody, zařízení.

8. Tepelné oběhy. Účinnost, její zvyšování.

9. Energetické výrobny. Zjednodušená schémata, využité teplo, ztráty.

10. Parní turbíny, expanze v h-s diagramu. Termodynamická účinnost.

11. Výroba elektrické energie. Základní ukazatelé a jejich stanovení.

12. Chladící okruhy elektráren, kondenzátor, entalp. bilance kondenzátoru. Bilance chl. okruhu.

13. Paroplynové cykly, znázornění dějů v t-s diagramu, účinnost.

14. Chlazení na nízké teploty. Kompresorové a absorpční cykly. Tepelná čerpadla.

Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Energetika, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Mištová Eva (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha