PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář a laboratoř analytiky vody - N218011
Anglický název: Water Analysis: Seminar and Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M218003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (11.09.2013)
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu vody v oborech analýza pitných, užitkových, napájecích a odpadních vod. Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou probrány metody titrační, spektroskopické, potenciometrické, chromatografické i gravimetrické
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Provádět analýzy vod normovanými metodami,

Aplikovat i nestandardní metody analýzy,

Upravovat analytické postupy podle charakteru řešeného problému a na základě správné laboratorní praxe

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (11.09.2013)

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86

Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (30.09.2013)

http://www.vscht.cz/ktt/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (11.09.2013)

1. Preparation of solutions, calibration of instruments, pH and conductivity of water

2. Neutralizing capacity, determination of Ca 2+ and Mg2+, insoluble substances

3. Determination of salts, dissolved oxygen

4. Chemical oxygen demand - Mn, Cr

5. AAS determination of Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd, Co, Ag, K, Na

6. Determination of Cl- - argentometry, mercurymetry, determination of SO42- - gravimetry

7. Determination of NO3-, NO2-, F-

8. Determination of phosphates, silicates and sulphites

9. Determination of sulphides, NH4+, Cr

10. Photometric determination of Cu, Al, Fe

11. Determination of nonpolar extractable substances, determination of CN.

12. Determination of phenoles and tensides

13. Determination of humic substances, complex analysis of water

14. Complex analysis of water

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Zkouškový test 10

 
VŠCHT Praha