Základy toxikologie a ekologie - N240011
Anglický název: Fundamentals of Toxicology and Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kafka Zdeněk doc. Ing. CSc.
Punčochářová Jana RNDr. CSc.
Kochánková Lucie Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111009, Z240011
Je záměnnost pro: N111009, AB240001, B240001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity, s nejdůležitějšími legislativními předpisy týkajícími se chemických látek a některých jejich skupin. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným anorganickým a organickým toxickým látkám a některým jejich skupinám. Jedna přednáška je věnována prevenci a následkům nehod, tedy zásadám bezpečné práce s toxickými látkami, likvidaci požáru a základům první pomoci. Přednáška ekologie seznamuje stručně s vlivem některých chemických látek na životní prostředí.
Poslední úprava: Kafka Zdeněk (12.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní přehled o toxicitě a negativních účincích vybraných chemických látek na lidský organismus.

Osud xenobiotik v organismu - vstup, distribuce, biotransformace, vyloučení

Bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři.

Poslední úprava: Kafka Zdeněk (06.04.2016)
Literatura -

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004, ISBN 80-7080-548-X

Z: Linhart I.: Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-806-1

Z: aktuální legislativní předpisy

Přednášky dostupné na: http://uchop.vscht.cz/predmety/zte

Poslední úprava: Kafka Zdeněk (06.04.2016)
Studijní opory -

Skripta v elektronické podobě Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky,

Horák Josef, Klusoň Petr, Linhart Igor

umístění: eso.vscht.cz

Poslední úprava: Kafka Zdeněk (06.04.2016)
Sylabus -

1. Představení a struktura předmětu, historie toxikologie, pojmy a definice

2. Obecná toxikologie - účinky látek podrobněji (přímý toxický, biochemický, imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní)

3. Obecná toxikologie - látky v organismu - bariéry vstupu, vstup látek, distribuce

4. Obecná toxikologie - biotransformace látek (enzymy, základní biotransformační reakce, faktory), vylučování (orgány, ovlivňující faktory, vztahy)

5. Obecná toxikologie - zjišťování toxicity, literární zdroje a experimentální zjišťování, legislativa

6. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - s a p prvky (p1 a p2)

7. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - p3 a p4 prvky (chalkogeny)

8. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - p5 (halogeny) a p6 (vzácné plyny)

9. Speciální toxikologie - organické sloučeniny: uhlovodíky, kyslíkaté, dusíkaté, sirné a halogenované deriváty

10. Látky poškozující životní prostředí, bojové chemické látky

11. Radioaktivní látky, biotoxiny (bakteriální, mykotoxiny, houbové, rostlinné a živočišné jedy)

12. Návykové látky (sedativa, stimulanty, halucinogeny, psychotropní látky jiných skupin); legislativa

13. Nakládání s chemikáliemi, hořlaviny, prevence, požár a jeho hašení

14. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc

Poslední úprava: Kafka Zdeněk (06.04.2016)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kafka Zdeněk (12.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50