PředmětyPředměty(verze: 880)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Biotechnologie v potravinářském průmyslu - N319036
Anglický název: Biotechnology in Food Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Záměnnost : S319036
Je záměnnost pro: S319036, M319018, AM319018
Anotace -
Poslední úprava: Rychtera Mojmír prof. Ing. CSc. (09.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy výroby hlavních produktů fermentačního průmyslu, které více či méně jsou potravinářskými produkty, nebo nacházejí využití v potravinářské sféře nebo se jen vyrábějí v potravinářských závodech pro použití v jiném odvětví (např. biopaliva). Předmět je koncipován strukturovaně od surovin, používaných mikroorganimů a jejich metabolismů směřující k žádaným produktům až po jednotlivé technologie. Každá technologie je sestavena po jednotkových operacích a důraz je kladen na základní mikrobiologické, biochemické, chemické, fyzikální a inženýrské principy. Student je seznamován i s aparaturou potřebnou pro danou technologii
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rychtera Mojmír prof. Ing. CSc. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

navrhnout jednoduchou technologickou variantu pro mikrobní produkty probírané v předmětu. To představuje vybrat vhodný mikroorganismus a podle jeho vlastností navrhnout médium, včetně výpočtu jeho složení, a na základě znalostí o procese si udělat představu o průběhu kultivace (tj. závislosti jednotlivých koncentrací při vsádkovém procese) a na základě rozboru navrhnout optimální variantu kultivační techniky, Z naměřených bude umět vypočítat základní bioinženýrské parametry. Nedílnou součástí jednoduchého technologického řešení bude i návrh potřebných aparátů (laboratoř, poloprovoz, provoz. Nedílnou součástí řešení bude i bilance vzduchu, provozní vody, živin a pomocných látek a kaplaných/pevných odpadů. Orientačně dovede vypočítat i rpodukované teplo při bioprocese.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Z:Rychtera M., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďářství a vinařství. Skripta VŠCHT, Ediční středisko VŠCHT, Praha 1991

D:Krumphanzl V., Řeháček Z. a kol.: Mikrobiální technologie, Academia Praha, 1988

Z:Dyr J.: Kvasná chemie a technologie I, SNTL/SVTL, Praha 1965

Z:Masák J., Pelechová J., Plachý J.: Speciální mikrobní technologie, VŠCHT Praha, 1992

Z:Jirků V., Pelechová J., Krumphanzl V.: Speciální kvasné výroby, SNTL Praha, 1986

D:Exnar P. a kol.: Lihovarská příručka, Agrospoj, Praha 1998

D:Handbook on Bioethanol, Ed. C.E.Wyman, Taylor&Francis, London 1996,1-56032-553-4

D:P. Johnson-Green: Introduction to Food Biotechnology, CRC Press, 2002,0-8493-1152-7

D:Biotechnology Vol. 3, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1993 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 6, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1996 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 9, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1995 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.Co byste měli vědět o výrobě potravin. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009, 978-80-7418-051-4

Z: Dyr J., Dyr J.E.: Výroba slivovice a jiných pálenek, Maxdorf 1997, 80-85800-53-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Rychtera Mojmír prof. Ing. CSc. (17.07.2013)

http//eso.vscht.cz

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Rychtera Mojmír prof. Ing. CSc. (17.07.2013)

Syllabus

1. Fermentation technologies in the Food Industry. Structure of biotechnological process

2. Cultivation and production media. Basic raw materials and their processing for further technological exploitation

3. Technology of baker´s yeasts

4. Production of microbial biomass for its exploitation in food, pharmaceutical, chemical industries and in agriculture

5. Industrial production of ethanol (for food, pharmaceutical, chemical industries and for production of fuels). Selection of raw materials and their pretreatment. Selection of microorganisms. Fermentation process

6. Isolation of ethanol from fermentation broth. Distillation, refining and dehydrating of ethanol. Biethanol - ethanol for fuels

7. Production of alcoholic beverages, raw materials. Production of distilled liquors. Quality profiles and quality assessment of fermentation of alcohol and alcoholic beverages

8. Production of alcoholic beverages via the cold processing. Legislation relating to production of ethanol and alcoholic beverages in the Czech Republic

9. Microbial production of glycerol, butanol, aceton, butandiols (biosolvents)

10. Microbial production of organic acids. Production of vinegar, citric and gluconic acids

11. Microbial production of lactic acid. Production of other organic acids via biotechnological process

12. Microbial production of amino acids

13. Organic waste processing. Wastes from biotechnological processing and from agriculture.

14. Hygiene standards, cleaning and sanitation in the biotechnological plants. Legislation, regulations and policies in food and biotechnological industries

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha