PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Molekulová genetika - N320008
Anglický název: Molecular Genetics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : Z320008
Anotace
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (06.11.2012)

Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Literatura
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (13.11.2014)

Základní

Snustad D. P., Simmons M. J.; Genetika; Vydavatelství: Masarykova univerzita, 2009

Doplňková

Lodish H. a kol.: Molecular Cell Biology, 6th ed., W.H.Freeman and Co., NY, USA 2007;

Lewin B.: Genes VIII. Jones and Bartlett Publishers, Slisbury USA 2007

Rozsypal S.: Úvod do molekulární biologie, učební text, Brno 2000;

Studijní opory
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=gieng

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (07.03.2013)

Biochemie I

Molekulová genetika nebo Molekulová genetika a analýza DNA

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,2 34
3 / 4 84 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha