PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrobiologické zkoumání potravin - N320010
Anglický název: Detection of Foodborne Pathogens
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Purkrtová Sabina Ing. Ph.D.
Záměnnost : S320010
Je záměnnost pro: AM320027, S320010, M320027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na kompexní seznámení s mikrorganismy působící kažení potravin, alimentární onemocnění a otravy z potravin. V první části jsou popsány jednotlivé nežádoucí rody a druhy mikroorganismů, jejich vlastnosti, metody jejich stanovení jak klasickými kultivačními tak moderními molekulárně biologickými a imunochemickými metodami. Pozornost je rovněž věnována mechanismům pronikání patogenních agens do potravního řetězce, způsobům eliminace nežádoucích mikroorganismů v potravinách a potravinářských technologiích a současné EU legislativě v oblasti mikrobiologické bezpečnosti potravin.
Poslední úprava: Demnerová Kateřina (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterisovat původce mikrobiálních nákaz, pronikajících do potravin, potravinářských surovin a ingrediencí

identifikovat a posuzovat zdroje a rizika mikrobiální kontaminace v procesu výroby, manipulace a skladováni potravin

využívat získané znalosti při práci s produkčními a pathogenními mikroorganismy

orientovat se v EU legislativě pro mikrobiální bezpečnost potravin

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (16.11.2012)
Literatura -

Z:Adams, M.R., Moss,M.O. Food Microbiology, Royal Society of Chemistry 2005, 0854046119

Poslední úprava: UST320 (19.09.2013)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (20.09.2013)
Sylabus -

1. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikrooganismů

2. Význam a klasifikace jednotlivých druhů a skupin mikroorganismů významných z potravinářského a hygienického hlediska

3. Patogenní bakterie šířené potravinami, definice indikátorových mikroorganismů, typy bakteriálních toxinů.

4. Techniky odběr vzorků a manipulace se vzorky potravin při mikrobiologickém rozboru

5. Standardní vyšetřovací metody založené na kultivaci bakterií na tekutých nebo pevných selektivních půdách, vyhodnocení fenotypického projevu.

6. Standardní vyšetřovací metody založené na kultivaci kvasinek a plísní na pevných půdách, vyhodnocování morfologie ( makro- a mikroskopicky), typy toxinů produkovaných plísněmi.

7. Jednotlivé skupiny pathogenních mikroorganismů: význam, výskyt, stanovení

8. Přehled rychlých metod stanovení mikroorganismů biochemické, imunochemické, fyzikální metody

9. Přehled molekulárně biologických metod pro detekci přítomnosti patogenních mikroorganismů, možnosti kvalitativního a kvantitativního stanovení.(BSE)

10. Možnosti využití kvalitativní i kvantitativní polymerasové řetězové reakce (PCR) při detekci patogenních mikroorganismů

11. Geneticky modifikované organismy v potravinářských technologiích: význam a detekce

12. HACCP - systém kritických kontrolních bodů při výrobě potravin a rizikové kategorie potravin. Dodržování a definice kvality, její dosažení, kontrola úrovně hygieny a sanitace výroby

13. Čištění a desinfekce: antibakteriální, antifungální prostředky, metody a praktické užití

14. Legislativa: potravinářská legislativa v České republice a v Evropské unii. Současný vývoj potravinářské legislativy, včetně GMO.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Mikrobiologie

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Zkouškový test 30

 
VŠCHT Praha