PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář oboru I - N320040
Anglický název: Seminar I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320015
Garant: Šantrůček Jiří Ing. Ph.D.
Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Leonhardt Tereza Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Tento předmět naplňuje tři cíle: seznamuje studenty se základními bioinformatickými přístupy a nástroji pro analýzy nukleotidových a proteinových sekvencí a se zásadami kritické interpretace získaných výstupů; poskytuje přehled možností využití získaných informací pro řešení experimentálního úkolu a zároveň poskytuje detailnější vhled do praktických aspektů souvisejících metod molekulární biologie a proteomiky, jejichž teoretické základy si posluchači osvojovali v předchozím studiu.
Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využívat volně přístupné bioinformatické nástroje a databáze nukleových kyselin a proteinů.

Samostatně navrhnout strategii analýzy sekvencí a kriticky zhodnotit výsledky získané in silico a navrhnout cesty experimentálního potvrzení správnosti predikcí in silico.

S využitím výsledků analýz nukleotidových a proteinových sekvencí navrhnout schůdné řešení molekulárně-biologického experimentu.

Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Literatura -

Z: Cvrčková F., Úvod do praktické bioinformatiky, Academia, 2006, 8020013601

D: Campbel A.M., Heyer L.J., Discovering genomics, proteomics and bioinformatics, CSHL Press, 0805347224

D: Wilkins M., et al., ed., Proteome Research: New Frontiers in Functional Genomics , Springer-Verlag, 1997, 3540627537

Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Studijní opory -

http://www.ncbi.nlm.nig.gov;

http://www.ebi.ac.uk/Databases;

http://www.expasy.org;

http://www.uniprot.org; http://prosite.expasy.org

Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Sylabus -

1. Bioinformatika, platformy pro získávání informací a vzájemná propojení databází.

2. Databáze a programy pro analýzy sekvencí nukleových kyselin.

3. Predikce funkce genu, promotoru a regulačních elementů.

4. Návrh a praktické aspekty provedení PCR.

5. Centrální dogma naruby - strategie izolace kódující sekvence.

6. Praktické aspekty a volba metod analýzy DNA a DNA vazebných proteinů.

7. Praktické aspekty a volba metod analýzy RNA a porovnání hladin transkriptů genů.

8. Proteomické servery a databáze. Nástroje pro porovnání sekvencí proteinů.

9. Předpověď modifikací proteinů in silico a experimentální ověření predikce.

10. Sekundární struktura a hydrofobní profil proteinu. Predikce a experimentální ověření.

11. Kvartérní struktura proteinu a oligomerizační stav. Predikce a experimentální ověření.

12. Membránové proteiny. Určení lokalizace proteinu v biologické membráně, povrchové vlastnosti proteinů a detergentů.

13. Nativní stav proteinu. Lokalizace a interakce proteinu v buňce.

14. Práce s proteiny v laboratoři. Uchovávání a příprava vzorků pro běžné analýzy.

Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Molekulární biologie, Genové inženýrství

Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha