PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioléčiva - N320067
Anglický název: Biopharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Benešová Eva Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.11.2017)
Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (12.08.2013)

Studenti budou umět :

  • základní postupy výroby rekombinantních léčiv
  • základní analytické postupy
  • hlavní typy indikací a patologií, kde se biologická léčiva uplatňují
  • hlavní představitele = konkrétní léky
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.11.2017)

Benešová E., Fusek M., Hubálková P., Bioléčiva VŠCHT Praha, 2016, 9788070809556

Z:Fusek M., Káš J., Ruml T., Bioléčiva � VŠCHT Praha, 2008, 9788070806784

D:Fusek M., Vitek L, Blahos J., Hajdúch M., Ruml T., Biologická léčiva - teoretické základy a klinická praxe, GRADA, 2012, 9788024737270

Studijní opory -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (12.08.2013)

www.sciencedirect.com

Sylabus -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (12.08.2013)

1. Co je biofarmacie, historie a obsah předmětu

2. Biomakromolekuly-hledisko strukturní, posttranslační modifikace

3. Biomakromolekuly-hledisko funkční

4. Analýza biomakromolekul-metodiky

5. Produkční organismy a biologie buňky

6. Metody fermentace-tkáňové kultury, genetické modifikace

7. Izolační postupy-metodiky

8. Přehled hlavních léčiv-monoklonální protilátky

9. Přehled hlavních léčiv-náhrady proteinů a enzymů

10. Náhrady proteinů a enzymů

11. Přehled hlavních léčiv-vakcíny

12. Přehled hlavních léčiv-regulace exprese a budoucí trendy

13. Bezpečnost biofarmak a kontrola jakosti

14. Komerční aspekty-přehled hlavních výrobců a prodejů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (12.08.2013)

Biochemie (Biochemie I)

Molekulová genetika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha