PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Potravinářská biochemie - N320071
Anglický název: Food biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320044
Garant: Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Angelini Jindřiška PharmDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320044
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na souhrnný popis vlastností, funkcí a metabolismu jednotlivých složek potravin. Značná pozornost je věnována využití enzymů v průmyslových potravinářských technologiích.
Poslední úprava: Novotná Zuzana (19.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

využívat získané znalosti při pochopení veškerých souvislostí a složitostí dějů probíhajících v potravinách nebo při jejich skladování a zpracování.

Poslední úprava: Novotná Zuzana (20.08.2013)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kolektiv, Technologie potravin-Co byste měli vědět o výrobě potravin, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, 2009, 978-80-7418-051-4

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin I, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

Poslední úprava: Novotná Zuzana (19.07.2013)
Studijní opory -

Knihovna VŠCHT - e-zdroje - knihy: Food Biochemistry and Food Processing

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470277577

Odkaz na doplňkové studijní materiály k předmětu: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=apb

Poslední úprava: Novotná Zuzana (19.07.2013)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, test

2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny (struktura, vlastnosti a třídění aminokyselin, peptidů a proteinů)

3. Potravinářsky významné proteiny (typy a struktura proteinů - proteiny svalu, vajec, mléka a obilovin)

4. Enzymy(biokatalyzátory - specifita, účinnost, mechanismus působení, klasifikace enzymů, enzymová kinetika, faktory ovlivňující aktivitu enzymů, stanovení aktivity enzymů)

5. Enzymové technologie (obecné vlastnosti technických enzymů, zdroje a vývoj nových enzymů)

6. Použití enzymů pro analytické účely (charakterizace enzymových analytických metod, příklady využití, imobilizované enzymy, imunochemická stanovení)

7. Hydrolýza proteinů a hořké peptidy (enzymy využívané pro hydrolýzu proteinů, hydrolyzáty proteinů, vlastnosti a využití)

8. Rostlinné a živočišné lipidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti lipidů a jejich metabolismus)

9. Rostlinné a živočišné (poly)sacharidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti a metabolismus sacharidů a fermentační procesy)

10. Enzymy podílející se na degradaci rostlinných polysacharidů(enzymy degradující škrob a polysacharidy buněčných stěn)

11. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách (fyziologické změny v potravinářských surovinách rostlinného původu - metabolické pochody probíhající během zrání, stárnutí a skladování)

12. Využití magnetických nano- i mikro- částic v potravinářských technologiích

13. Genové inženýrství-rekombinantní technologie

14. Proteomika v potravinářských technologiích

Poslední úprava: Novotná Zuzana (20.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Biochemie II

Chemie potravin

Poslední úprava: Novotná Zuzana (19.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
Účast na seminářích 0.6 18
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha