PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků - N323051
Anglický název: Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323019
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D.
Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M323019, AM323019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je "odzkoušet si" samostatnou kvalifikovanou práci v potravinářské analytické laboratoři (což, kromě jiného, představuje rozpracování zadaného úkolu, plánování a organizaci práce, výběr a validaci analytických metod, vlastní analytický rozbor (v nezkrácené podobě), zajištění kvality analytických výsledků a zpracování a interpretaci získaných dat). K dosažení tohoto cíle řeší vždy skupina studentů zadaný (komplexní) projekt z oblasti kontroly jakosti potravin (v rozsahu parametrů předepsaných platou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod). Na rozdíl od předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi, který někteří studenti absolvovali v rámci bakalářského studia, je v tomto předmětu kladen mnohem větší důraz na samostatnou práci studentů (a to ve všech etapách řešení zvoleného / zadaného projektu), zadané projekty jsou komplexnější, ve větší míře se používají instrumentální analytické metody a větší prostor je věnován validaci analytických metod a dalším nástrojům pro zajištění spolehlivosti analytických výsledků.
Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Organizovat a komplexně realizovat projekty spojené s kontrolou jakosti potravin (v rozsahu parametrů definovaných platnou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod).

Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Literatura -

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétního řešeného projektu) musí studenti vyhledat sami (podle zadání řešeného projektu).

Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Studijní opory -

http://sbirka.vscht.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých projektů.

2. Příprava řešení jednotlivých projektů.

3. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

4. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

5. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

6. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

7. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

8. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

9. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

11. Úklid laboratoře, předání přístrojů, vrácení pomůcek.

12. Zpracování zprávy.

13. Příprava prezentace výsledků projektu.

14. Veřejná presentace výsledků.

Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Analýza potravin a přírodních produktů, Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Poslední úprava: REBLOVAZ (30.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.4 12
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha