PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Principy úchovy a balení potravin - N324001
Anglický název: Principles of Food Preservation and Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B324001
Pro druh:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : S324026
Je záměnnost pro: B324001, S324026N
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Předmět je rozdělen do dvou částí. Principy úchovy potravin se zaměřují na jednotlivé metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip metody, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze během skladování výrobků očekávat. Balení potravin je zaměřeno na popis základních funkcí obalů pro potraviny. Popisuje způsoby konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Pozornost je věnována i hygienickým aspektům obalů potravin a vlivu systémů balení na životní prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (27.08.2013)

Studenti budou umět:

Popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin.

Navrhnout způsob konzervace pro konkrétní potravinářský výrobek.

Vypočítat inaktivační účinek záhřevu a navrhnout jeho optimalizaci.

Navrhnout systém balení pro daný potravinářský výrobek včetně specifikace funkčních vlastností vhodných obalových materiálů

Specifikovat možnosti použití určitého obalového materiálu při zpracování potravin

Literatura -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Z:Voldřich M.,Principy zpracování a úchovy potravin,Metody konzervace potravin,Prozatimní učební text,Praha,1999

Z:Dobiáš J.,Čurda D.,Sylabus textů k přednáškám z předmětu Balení potravin,Provizorní učební text,Praha,2004

D:Kyzlink V.,Teoretické základy konzervace potravin,SNTL,Praha,1989

D:Čurda D.,Balení potravin,SNTL,Praha,1982

D:Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6

D:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (16.11.2012)

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/KP/konzervace.swf

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/KP/KP1.pdf

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/KP/KP2.pdf

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/B/B.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1.Klasifikace změn v potravinách a potravinářských surovinách

2.Přehled metod úchovy potravin (abiosa, anabiosa), vylučování mikroorganismů z prostředí, sanitace a desinfekce, správná výrobní praxe, hygienické požadavky na výrobu potravin

3.Termosterilace, vliv záhřevu na mikroorganismy, hodnocení inaktivačního účinku záhřevu

4.Odporový a dielektrický ohřev, další fyzikální metody inaktivace mikroorganismů (záření, ultrazvuk, vysoký hydrostatický tlak), chemosterilace

5.Osmoanabiosa

6.Chladírenství, mrazírenství, skladování v kontrolované a modifikované atmosféře

7.Chemoanabiosa, cenoanabiosa

8.Bariérová teorie, minimálně opracované potraviny

9.Význam a funkce balení potravin, ekonomie balení potravin, legislativní požadavky na obal

10.Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace - dřevo, tkaniny, papír, kovy, sklo, polymery

11.Potiskování obalů, ochranná funkce obalů, principy aktivního balení

12.Ochranná funkce obalu před změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními změnami potravin

13.Obal a změny teploty, balení pro mikrovlnný ohřev

14.Ekologické aspekty balení potravin, ekobilance, migrace složek obalů do potravin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Chemie potravin

Biochemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha