PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Autenticita a detekce falšování potravin - N324029
Anglický název: Food traceability and authenticity
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M324006
Anotace -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (04.12.2012)
Předmět je zaměřen na autenticitu potravin, možnosti falšování a pochopení postupů a metod hodnocení autenticity potravin. Diskutována je problematika vlivu přirozené variability, receptury, technologického zpracování a skladování na markery autenticity. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných výrobků a jejich složek, s legislativními aspekty a aktuálními projekty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Definovat požadavky na autentickou potravinu

Posoudit možné způsoby falšovaní a jejich příčiny a následky

Navrhnout postupy hodnocení autenticity, interpretovat získaná data

Literatura -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (14.11.2014)

Z: Čížková H., Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, ISBN 978-80-7418-124-5

D: Lees M., Food Authenticity and Traceability, 2003, ISBN 1855735261 , Woodhead Publ.

D: Singhal R., Handbook of Indices of Food Quality and Autenticity, 1997, ISBN 1855732998, CRC

Studijní opory
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=307&VerticalID=0

AIJN Code of Practice http://www.aijn.org/

USDA National Nutrient Database for Standard Reference www.ndb.nal.usda.gov

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (13.08.2013)

1. Introduction, the main ways of food adulteration (fraud) and methods of its detection, EU and national legislative background

2. Responsible bodies (official authorities, associations of producers, consumer organizations), consumer protection

3. Food labeling, fraudulent imitations of products and false declarations of geographic origin

4. Traceability - the aim, developing traceability and product recall systems across the supply chain, examples, geographic traceability

5. Methodology for food authentication, physical or chemical parameters, fingerprints, enzymatic techniques, PCR, isotopes, data evaluation (standards, databases, chemometrics )

6. Particular food authentication - fats and vegetable oil, milk and dairy products

7. Particular food authentication - fruit and vegetable products, fruit juices

8. Particular food authentication -fish, processed seafoods, meat and meat products

9. Particular food authentication -cereals, eggs and egg products

10. Particular food authentication -alcoholic beverages

11. Particular food authentication -tea, coffee, herbs and spices

12. Particular food authentication -honey, cocoa, chocolate

13. Particular food authentication -nutrition for particular propose, identifying genetically modified organisms and irradiated food, biofood

14. Current projects, research organizations, recent issues in food adulteration, practical examples for the evaluation of food authenticity according to provided data

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

znalosti chemie a analýzy potravin, základních potravinářských technologií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Chemie potravin

Analýza potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 114 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha