PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytická chemie I - N402002
Anglický název: Analytical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B402001
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
http://www.vscht.cz/anl/bak01.html#druhy
http://www.vscht.cz/anl/cach1
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402002A, Z402002
Je záměnnost pro: N402002A, B402001, AB402001
Ve slož. prerekvizitě: AB323002, B323002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu. Z instrumentálních technik se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami atomové a molekulové spektroskopie (atomová absorpční a emisní spektrometrie, absorpční spektrometrie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra, spektrometrie nukleární magnetické rezonance). Zvláštní přednáška je věnována hmotnostní spektrometrii a přesnosti a správnosti analytických měření. V seminářích jsou probírány výpočty z vážkové a titrační stechiometrie, výpočty rovnováh, aplikace Nernstovy rovnice a Lambertova-Beerova zákona a charakteristiky separačních procesů. Laboratorní cvičení jsou vyučovány jako samostatný předmět "Laboratoř analytické chemie I". Na předmět Analytická chemie I navazuje v dalším semestru Analytická chemie II, kde jsou probrané principy dále prohloubeny, značně se rozšíří spektrum probraných technik a velká pozornost je věnována aplikacím jednotlivých metod.
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Student po absolvování předmětu bude seznámen se základy analytické chemie a získá základní přehled analytických technik. Student bude v komunikaci s analytickými chemiky schopen specifikovat své požadavky nebo bude po zdokonalení teoretických i praktických znalostí o konkrétních technikách schopen provádět analýzy.

Poslední úprava: Záruba Kamil (26.06.2019)
Literatura -

Skripta: K. Záruba a kol., Analytická chemie, 1. a 2. díl, Vydavatelstvní VŠCHT Praha, 2016

Z: D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002, ISBN 1-85996-189-4

Poslední úprava: Záruba Kamil (13.01.2017)
Studijní opory -

Skripta ke zkoušce: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-950-1 , http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-951-8

Příklady na cvičení: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-743-9

Slovník analytické chemie: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-004

Poslední úprava: Záruba Kamil (13.01.2017)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: Mestek Oto (05.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Aktuální pravidla se mohou změnit v důsledku nařízených opatření v souvislosti s šířením koronaviru.

Pozor: v souvislosti se změnou formy zápočtových testů na distanční se v LS 2020/21 dočasně ruší ujednání o bonusových bodech. Bonusové body se v LS 20/21 udělovat nebudou.

1. Z Analytické chemie I se píší dva průběžné zápočtové testy, první v 7. týdnu semestru, druhý ve 13. týdnu semestru. Testy se píší mimo cvičení, studenti se přihlašují na termíny průběžných testů v Studijním informačním systému (SIS). V obou průběžných testech lze získat maximálně 100 bodů, celkově tedy 200 bodů. Zápočet bude udělen studujícím, kteří získají celkově alespoň 100 bodů a zároveň v každém testu získají alespoň 25 bodů.

(Z průběžných zápočtových testů lze získat bonusové body, které se připočítají k řádnému termínu zkoušky (k opravným termínům už ne):

(součet bodů z průběžných zápočtových testů - 100) / 10 a zaokrouhlit na celé číslo = počet bonusových bodů

Např. součet do 104 bodů = žádný bonusový bod, součet 105-114 bodů = 1 bonusový bod, součet 195-200 bodů = 10 bonusových bodů.)

Neúspěch popř. nepřítomnost na průběžném testu lze napravit souhrnným testem (100 min.), jehož náplní budou oba průběžné testy. V souhrnném testu lze získat maximálně 200 bodů, pro udělení zápočtu je nutné získat celkem minimálně 100 bodů a zároveň 25 bodů v každé ze dvou částí souhrnného testu (odpovídajícím tematicky průběžným testům). V SIS jsou vypisovány tři termíny souhrnného zápočtového testu z Analytické chemie I. Student má právo na maximálně dva tyto termíny.

Zápočet z minulého semestru se uznává. Poté co si na děkanátě vyřídíte zápis předmětu Analytická chemie I. do tohoto semestru, musíte si nechat přepsat zápočet do aktuálního semestru, a to od třetího týdne semestru u sekretářky našeho ústavu paní Egertové (budova A, č. dv. 238).

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. Student svoji totožnost prokáže vhodným průkazem totožnosti obsahujícím alespoň jméno, příjmení a aktuální fotografii.

4. Na souhrnný zápočtový test se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování z testu je možné do termínu uvedeném v SIS, později pouze u tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočtový test (souhrnný nebo průběžný) může dozírající asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu testu není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky (např. písemné poznámky, kalkulačku umožňující ukládání vzorců) včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtového testu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku písemky.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Souhrnný zápočtový test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů. Student získá zápočet, dosáhne-li celkem alespoň 100 bodů a zároveň alespoň 25 bodů v každé ze dvou částí testu.

10. Zkouška z Analytické chemie I je pouze písemná v trvání 100 min.

11. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

12. Student svoji totožnost prokáže vhodným průkazem totožnosti obsahujícím alespoň jméno, příjmení a aktuální fotografii.

13. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování ze zkoušky je možné pouze do termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 v závažných důvodech. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a zkouška je klasifikována "F".

14. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

15. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky (např. písemné poznámky, kalkulačku) včetně telekomunikačních prostředků.

16. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení.

17. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

18. Studenti s uznanými specifickými potřebami (dle směrnice č. A/S/961/5/2018 nebo v novějším znění) jsou povinni oznámit nejméně 7 kalendářních dnů předem, že na budoucím termínu chtějí tyto modifikace využít. S každým bude individuálně jeho situace řešena. V takovém případě se obracejte e-mailem na garanta předmětu, nebo přednášejícího ve Vaší paralelce.

Poslední úprava: Mestek Oto (30.03.2021)
Sylabus -

1. Základní pojmy, rovnováhy v roztocích

2. Rovnováhy v roztocích, pH

3. Odměrná analýza, vážková analýza

4. Elektroanalytické metody

5. Elektroanalytické metody

6. Principy spektrometrie, spektrometrická instrumentace

7. Atomová spektrometrie

8. Molekulová spektrometrie

9. Molekulová spektrometrie

10. Extrakce, princip chromatografie

11. Princip chromatografie, plynová chromatografie

12. Kapalinová chromatografie, elektroforéza

13. Hmotnostní spektrometrie

14. Chyby analytických měření

Poslední úprava: Mestek Oto (09.01.2015)
Vstupní požadavky -

Chemické názvosloví.

Základy fyziky a matematiky (logaritmy, procenta).

Poslední úprava: Mestek Oto (13.09.2017)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: VED402 (12.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha