PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Analytická chemie II - N402004
Anglický název: Analytical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 178 / 154 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/pan2/
http://www.vscht.cz/anl/cach2/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Volka Karel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N402004A, Z402004
Je záměnnost pro: N402004A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)
Přednášky z Analytické chemie II rozšiřují a doplňují základní přehled metod probraných v předmětu Analytická chemie I. Jsou zaměřeny především na pochopení principů moderních metod instrumentální analýzy. Cvičení jsou rozdělena do dvou sekcí. První zahrnuje nejistoty výsledku kvantitativní analýzy, druhá je zaměřena na základy strukturní analýzy - řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie vodíků a hmotnostní spektrometrie.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)

The goal of Analytical chemistry II is to provide

  • orientation in methods of instrumental analysis
  • solve problems of real sample analysis
  • evaluate quality and reliability of analytical results
  • solve simple spectra measured by IR, H-NMR and MS
Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)

1. Prezentace poskytnuté k jednotlivým přednáškám

2. Záruba a kol., Analytická chemie, skripta VŠCHT, dostupné od podzimu 2016

3. Skoog, Holler, Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Thomson Learning

4. Skoog, West, Holler, Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole Thomson Learning

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Recommended during the lectures.

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)

K předmětu jsou organizovány přednášky a cvičení pouze v ZS. V LS je možné skládat zkoušku, předmět však není přednášen (po dohodě jsou poskytovány konzultace) a rovněž nejsou organizována cvičení.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)

1. Zápočtové testy z Analytické chemie II jsou dva a píší se na cvičeních v 7. a 14. týdnu semestru, první trvá 45 min. a druhý 50 min. Oba testy mají stejné bodové hodnocení a pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50 % ze součtu maximálních bodových hodnocení obou testů a zároveň je třeba mít z každého testu alespoň 25 %. Dále jsou vypisovány opravné termíny v průběhu zkouškového období. Tento test trvá 100 min. a je souhrnem testů psaných v semestru. Pro získání zápočtu v souhrnném testu je třeba získat 50 % z maximálního počtu bodů a zároveň splnit každou z jeho dvou částí minimálně z 25 %.

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočet v semestru se není třeba přihlašovat. Na opravný termín se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování z opravného termínu je možné do pouze termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočet může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku testu.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů.

10. Zkouška z Analytické chemie II je písemná v trvání 50 min. Zkouška se skládá z deseti otázek vybraných ze zveřejněného seznamu. Zkoušející je oprávněn klást doplňující dotazy.

11. V případě, že se některé z přednášek neuskuteční z důvodu státního svátku či vyhlášení rektorského dne, není toto důvod k vyloučení daného tématu z náplně písemné zkoušky.

12. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

13. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

14. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

15. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

16. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

17. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení.

18. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (24.08.2016)

1. Uncertainties and testing of hypotheses in analytical chemistry

2. Vibrational spectrometry - reflection IR, IR microscopy, NIR spectrometry, Raman spectrometry

3. NMR spectrometry - relaxation, chemical exchange, NMR imaging

4. Enhanced mass spectrometry

5. Hyphenated techniques 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS

6. Hyphenated techniques 2 - GC/LC-ICP-MS, speciation analysis; LC/GC-IR, LC-NMR

7. Surface analysis 1 - by photons, electrons, ions

8. Surface analysis 2 - by a probe (STM, AFM, SNOM)

9. Analysis of chiral compounds - Introduction to chiral separation and chiroptic methods

10. Kinetic methods of analysis

11. Radioanalytical methods

12. Biochemical analysis

13. Chemical sensors and biosensors

14. Process analysis

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (13.01.2017)

Studující, kteří podle studijního plánu musí absolvovat Analytickou chemii I (N402002 nebo N402002A), ji musí mít zapsánu jako studijní povinnost v indexu a musí úspěšně složit zkoušku dříve než zkoušku z Analytické chemie II (N402004 nebo N402004A).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2016)

Student by měl znát analytickou chemii v rozsahu vyučovaného předmětu Analytická chemie I (N402002). Dobrá znalost programu MS Excel 2007 (a novější) je nezbytná pro cvičení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha