PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Semestrální projekt - rešerže - N402074
Anglický název: Project - Drug Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)
Studenti vypracují rešerši na zadané tema, většinou se vztahem ke své budoucí diplomové práci a dle pokynů svého budoucího školitele.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Student bude mít částečně připravený teoretický úvod do své budoucí diplomové práce.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Pro samostatné řešení projektu posluchači používají primární literaturu v rámci možností centrální knihovny VŠCHT a to jak v tištěné, tak elektronické verzi. Dále samostatně využívají další zdroje dostupné na řešitelském pracovišti.

Studijní opory -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Studenti samostatně zpracují rešerše na vybraná témata související s nabídkou budoucích diplomových prací. Studenti se v rámci projektu naučí pracovat s informačními databázemi a původní odbornou literaturou. Rešeršní práce budou následně využity při vypracovávání diplomové práce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (25.06.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1,5 42
Práce na individuálním projektu 3,5 98
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha