PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metody stopové a ultrastopové analýzy - N402086
Anglický název: Trace and ultra-trace analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402027
Pro druh:  
Garant: Sinica Alla Mgr. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402027
Anotace
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů analýzy pří stanovení stopového a ultrastopového množství analytů v matrici. Základem je získání přehledu o technikách přípravy vzorku pro danou oblast, řešení problematiky homogenity vzorku a interferenčních jevů. Studenti se seznámí s instrumentálními metodami a klasickými testy pro stopovou analýzu, a také se statistickými metodami hodnocení vhodnými pro ultrastopovou analýzu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Studenti si rozšíří a získají nové interdisciplinární znalosti v oblasti analytické a bioanalytické chemie, což jim umožní lépe porozumět problémům stopové analýzy: zvolit vhodnou laboratorní techniku pro stopovou analýzu, charakterizovat parametry důležité pro prostředí čisté laboratoře, porovnat možnosti aplikace různých metod a ocenit její výhody, navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)

Z: Beds P., Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, Editor(s): Prichard E., Points J., Mackay G. M., 1996, ISBN: 978-1-84755-940-1

Z: Dean J. R., Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-470-84422-1

D: Lobinski R., Marczenko Z., Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids, Elsevier, 1996, ISBN: 978-0-444-82368-7

D: Howard A. G., Statham P. J., Inorganic Trace Analysis: Philosophy and Practice, John Wiley & Sons, 1997, ISBN: 978-0-471-97672-1

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)

Prichard E., MacKay G. M., Points J., Trace Analysis: A Structured Approach to Obtaining Reliable Results (http://books.google.cz/books?isbn=0854044175 )

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

1. Stopová analýza a její význam v dnešním světě. Vymezení pojmů stopové a ultra-stopové analýzy.

2. Obtížnosti v dosažení spolehlivých výsledků při práci s malým množstvím vzorku a postupy pro její řešeni.

3. Stanovení citlivosti a meze detekce používaných metod, standardy, certifikovaný referenční materiál, chemikálie.

4. Požadavky na provoz a vybavení laboratoře pro stopovou analýzu a možnosti snížení kontaminace vzorků.

5. Odběr reprezentativního vzorku, homogenita materiálu. Kontaminace a ztráty analytu během analytického postupu.

6. Stabilita vzorku a požadavky na jeho uchovávání.

7. Příprava vzorků anorganických a organických analytů ve stopové a ultra-stopové analýze. Procesy zakoncentrování analytu. Obohacovací techniky.

8. Derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení a volba vhodné techniky pro stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů .

9. Stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů v biologických vzorcích. Fyzikální a spektrální interference a jak se s nimi vypořádat.

10. Instrumentální metody ve stopové analýze: chromatografie, spektrální metody, elektrochemické metody, radiochemické metody.

11. Klasické testy a důkazy, imunologické, enzymatické a biologické metody, použití optických a jiných senzorů

12. Analýza technických vzorků, vod, ovzduší a plynů, potravin, zemědělských vzorků, půd, fyziologických vzorků, klinická a soudní analýza.

13. Lokální analýza a analýza povrchů, stopová analýza na velké vzdálenosti.

14. Posouzení správnosti získaných výsledů stopové analýzy, chyby stanovení.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: VED402 (23.09.2013)

Analytical Chemistry I, II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 85
Ústní zkouška 15

 
VŠCHT Praha