PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Separační metody pro forenzní analýzu - N402090
Anglický název: Separation Methods for Forensic Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (25.08.2014)
Přednáška slouží k seznámení studentů s důležitými vybranými separačními technikami. Probírány jsou jak historicky starší techniky, tak i techniky modernější, např. kapilární elektroforéza a vysokoúčinná chromatografie. Vedle velmi rozšířených technik jsou diskutovány i některé méně běžné metody, které mají značný separační potenciál a jsou perspektivní. V rámci přednášky je největší důraz kladen na techniky elektroforetické a chromatografické v jejich současné moderní podobě. Přednáška je neustále doplňována aktuálními poznatky v oboru. Přednášky jsou doplněny cvičeními sloužícími pro získání zkušeností s vyhodnocováním naměřených dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)

Student bude umět:

Předmět pokytne studentům přehled i podrobnější informace o důležitých separačních technikách užívaných v současnosti.

Literatura -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (14.09.2013)

Z: Analytická separace látek - kniha, J. Churáček; SNTL, 1990.

Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

D: Mass Spectrometry-A Textbook - kniha, J.H. Gross, 2004, Springer, ISBN: 3-540-40739-1.

D: Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.

D: Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.

D: Practical HPLC Method Development - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch; Wiley, 1997, ISBN:0-471-00703-X.

D: Chromatographic methods - kniha, A. Braithwaite, F.J. Smith; Blackie Academic & Proffessional, 1996, ISBN:0-7514-0158-7.

D: Gas Chromatography - kniha, I.A. Fowlis; ACOL, Wiley, 1995, ISBN:0-471-95467-5.

D: High Performance Liquid Chromatography - kniha, S. Lindsay; ACOL, Wiley, 1992, ISBN:0-471-93180-2.

D: Separace látek - skripta, M. Popl, J. Kubát; SNTL, 1986.

D: Chromatography Today - kniha, C.F. Poole, S.K. Poole; Elsevier, 1991, ISBN:0-444-88492-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (21.02.2013)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427

Metody výuky -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (25.08.2014)

Předmět sestává z kombinace přednášky a cvičení. Přednaška je neustále aktualizována a doplňována audiovizuálními programy podporujícími výklad teorie a instrumentace. Ve cvičeních je kladen důraz na vyhodnocování výsledků získaných separačními metodami.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (25.08.2014)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Pro udělení zápočtu musí student získat ze zápočtového testu alespoň 50% bodů.

1. Zkouška je písemná v trvání 60 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení nejvýše o jeden stupeň v kladném i záporném smyslu vůči původnímu výsledku.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (25.08.2014)

1. Rozdělení separačních metod, základní pojmy

2. Destilace a rektifikace - teorie, techniky

3. Extrakce - teorie a techniky; extrakce kapalina-kapalina a extrakce na pevnou fázi

4. Další separace založené na fázových rovnováhách

5. Membránová separace

6. Separace v silovém poli

7. Elektroforéza - základní pojmy a principy, techniky

8. Kapilární elektroforéza - teorie, techniky, instrumentace

9. Kapilární elektrochromatografie

9. Základní vztahy v chromatografii, principy

10. Plynová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace

11. Kapalinová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace

13. Superkritická fluidní chromatografie

14. Hmotnostní spektrometrie - základní pojmy, zdroje, analyzátory, detektory

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (21.02.2013)

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň.

Pasivni znalost technické angličtiny.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)

Analytická chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (25.08.2014)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Pro udělení zápočtu student musí student ze zápočtového testu získat alespoň 50% bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha