PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Koloidní chemie - N403015
Anglický název: Colloid Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Bartovská Lidmila doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Bartovská Lidmila doc. Ing. CSc. (14.11.2012)
Student se v něm seznámí s problematikou jevů na fázových rozhraních, které ovlivňují vlastnosti systémů tím větší měrou, čím větší je plocha fázového rozhraní, tj. čím menší jsou částice které tvoří disperzní systém. Tyto poznatky jsou pak aplikovány při popisu základních charakteristik disperzních soustav, jejich členění, vzniku a stability, povrchových interakcí a specifických fyzikálně chemických vlastností (molekulárně kinetických, optických, elektrických a rheologických). Zvláštní pozornost je věnována soustavám s nanoskopickými částicemi, tj. koloidním soustavám.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Aplikovat principy povrchové chemie na různé praktické problémy jako příprava hydrofobních materiálů a ochranných vrstev, smáčení a rozestírání, aplikace různých postřiků v zemědělství, v medicíně, ve farmacii i v kosmetice apod.

Využívat získané teoretické znalosti při řešení inženýrských problémů jako např. přenos tepla při procesech kde je důležité vypařování a kondenzace, těžba minerálů a ropy, úprava vody nebo různé problémy týkající se životního prostředí.

Řešit problémy spojené se systémy s velkým stupněm disperzity, tj. s velkou plochou fázového rozhraní, orientovat se v problematice chování a přípravy koloidně disperzních systémů a nanodisperzí

Literatura
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

Z: Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2010. 9788070807453.

D: Adamson A.W.: Physical Chemistry of Surfaces, New York 1990, 0471610194.

D: Shaw D.J.: Introduction to Colloid and Surface Chemistry, London 1980, 0750611820.

D: Everet D.H.: Basic Principles of Colloid Science, London 1988. 0851864430.

D: Hiemenz P.C., Rajagopalan R.: Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3rd Ed., New York 1997, 0824793978.

D: Myers D.: Surfaces, Interfaces, and Colloids, VCH Publishers, Inc., New York 1999, 1560810335.

Studijní opory
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-745-3

Bartovská L., Šišková M.: Co je co v povrchové a koloidní chemii - elektronický výkladový slovník verze 1.0, 2005 - přístup zdarma http://vydavatelstvi.vscht.cz/informace/uid_es-001_cze.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403015.html

Sylabus -
Poslední úprava: Bartovská Lidmila doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

1. Klasifikace disperzních systémů. Termodynamika fázových rozhraní a koloidních systémů, Molekulární pohled na fázová rozhraní

2. Vlastnosti fázových rozhraní. Povrchové a mezifázové napětí.

3. Podmínky rovnováhy v soustavách se zakřiveným rozhraním.

4. Rovnováha mezi třemi fázemi - smáčení a rozestírání. Povrchové filmy nerozpustných látek.

5. Adsorpční jevy na fázových rozhraních roztok/plynná fáze, pevná látka/plyn a pevná látka/kapalina.

6. Elektrické vlastnosti fázových rozhraní, elektrokinetické jevy.

7. Disperzních soustavy, distribuční funkce velikosti částic,. Kinetické vlastnosti disperzních soustav ovlivňované stupněm disperzity..

8. Difuze, sedimentační rychlost a sedimentační rovnováha

9. Osmóza a membránové jevy.

10. Reologické vlastnosti disperzních systémů. Nenewetonské systémy.

11. Optické vlastnosti disperzních systémů. Rozptyl světla.

12. Heterogenní disperze - lyofobní soly, emulze, pěny, aerosoly, soustavy s pevným disperzním prostředím.

13. Asociativní koloidy.

14. Koloidní roztoky vysokomolekulárních látek. Gely.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Bartovská Lidmila doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Fyzikální chemie II nebo Fyzikální a koloidní chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 7
Obhajoba individuálního projektu 0,3 7
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 109 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha