PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Fyzikální a koloidní chemie - N403016
Anglický název: Physical Chemistry of Colloidal Systems
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403016.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : Z403016
Je záměnnost pro: N403014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.02.2016)

Předmět je rozšířením základního kurzu Fyzikální chemie I se zaměřením na biologické vědy. Pokrývá jak obecné zákonitosti chování různých systémů s důrazem na molekulární přístup, tak aplikace v biochemii a koloidní chemii. Předměty Fyzikální chemie II, Fyzikální a koloidní chemie a Fyzikální chemie mikrosvěta jsou srovnány zde: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/srovnani.html
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Řešit středně složité rovnováhy v roztocích elektrolytů

Řešit středně složité úlohy chemické kinetiky včetně enzymatických reakcí

Přetavit představu sil mezi molekulami do důsledků jako jsou membránové jevy, jevy u nabitých povrchů či stabilita disperzí

Literatura -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.02.2016)

Základní:

Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/fkch.pdf

Doplňková:

Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2010, 9788070807453

Israelishvili J.: Intermolecular & Surface Forces, Academic Press (2006).

Atkins P. W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Wright M. R.: An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, Wiley (2007).

Studijní opory -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.02.2016)

http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403016.html a odkazy tam uvedené

Literatura uvedená na http://ufch.vscht.cz/studium/literatura

Co je co v povrchové a koloidní chemii - výkladový slovník, L. Bartovská L., M. Šišková (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/)

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.02.2016)

Viz http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/FCHaKoloidInfo.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (14.02.2016)

1. Chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, reakční mechanismy, katalýza, enzymová kinetika.

2. Rovnovážná termodynamika: Gibbsova a Helmholtzova energie, aktivita, chemický potenciál.

3. Chemická rovnováha - metody: směr chemické reakce, simultánní reakce, minimalizace Gibbsovy energie, van't Hoffova rovnice.

4. Chemická rovnováha - aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli.

5. Úvod do statistické termodynamiky: síly mezi molekulami, tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie.

6. Elektrostatické jevy v iontových roztocích: Debyeova-Hückelova teorie, elektrická dvojvrstva, zeta potenciál.

7. Elektrochemie: Galvanické články, Nernstova rovnice, Gibbsův-Donnanův jev; termodynamika reakcí v článcích.

8. Termodynamika směsí: koligativní vlastnosti (kryoskopie, ebulioskopie, osmóza); Nernstův rozdělovací zákon.

9. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, produkce entropie, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost.

10. Rozhraní: povrchová a mezifázová energie, zakřivená rozhraní, smáčení.

11. Adsorpce: povrchový přebytek a Gibbsova adsorpční izoterma, adsorpční izotermy a modely (Freundlich, Langmuir, BET).

12. Disperzní systémy - klasifikace: koloid, sol, gel, pěna, emulze, aerosol; roztoky makromolekul; micely, povrchové filmy.

13. Disperzní systémy - jevy: síly mezi koloidními částicemi; sedimentace, elektrokinetické jevy, reologie, optické vlastnosti; stabilita koloidních systémů.

14. Voda: struktura a anomálie vody, hydrofobní jev.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ403 (25.06.2013)

Fyzikální chemie 1

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha