PředmětyPředměty(verze: 808)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin - N403018
Anglický název: State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc. (25.06.2013)

Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového chování, tak i v navazující termodynamické části. Podrobně je probráno použití parciálních molárních veličin. Na závěr je pojednáno o fázových rovnováhách jednosložkových systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí jednodušších (viriální, kubických) i složitějších stavových rovnic.

Počítat tytéž veličiny pro směsi za použití různých přístupů (směšovací pravidla, teorém korespondujících stavů, empirické "zákony")

Vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek (děj adiabatický, izotermní, izochorický, izobarický).

Vypočítat termodynamické veličiny čistých látek i směsí (entropie, entalpie, Gibbsova energie,...) v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě.

Literatura -
Poslední úprava: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Z: Novák J., Růžička K., Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002, 8070805013

D: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4

D: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

D: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

D: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ403 (04.10.2013)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbcht/StavoveChovani_SbirkaPrikladu.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

1. P-V-T chování reálných tekutin.

2. Úvod do mezimolekulárních interakcí, Lennardův - Jonesův potenciál.

3. Viriální stavová rovnice.

4. Stavová rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Stavové chování reálných směsí.

7. Souhrn termodynamických vztahů a termodynamických vlastností ideálního plynu.

8. Doplňkové vlastnosti reálných plynů.

9. Termodynamické veličiny reálných tekutin.

10. Výpočet tepla a práce při různých dějích

11. Parciální molární veličiny.

12. Fugacita a chemický potenciál.

13. Fázové rovnováhy jednosložkové.

14. Tlak nasycených par (experimentální a odhadové metody, typy rovnic).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Matematika II, Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha