PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Potravinářské inženýrství a bioinženýrství - N409001
Anglický název: Food Engineering and Bioengineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (18.07.2013)
Předmět Potravinářské inženýrství a bioinženýrství je určen především studentům Fakulty potravinářské a biochemické technologie jako alternativa k předmětu Chemické inženýrství II. Předmět rozšiřuje znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I o popis procesů a dějů, které se nejčastěji uplatňují v potravinářském průmyslu a bioinženýrských aplikacích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (30.09.2013)

Po absolvování předmětu studenti budou znát fyzikálně-chemickou podstatu základních procesů užívaných v potravinářském průmyslu a bioinženýrských aplikacích. Budou umět popsat tyto procesy kvalitativné i kvantitativně bilančními, kinetickými a rovnovážnými vztahy. Dále budou umět řešit problémy, ve kterých se tyto procesy vyskytují, tj. budou umět aplikovat kombinace bilančních a kinetických rovnic a získat tak, např., základní rozměry zařízení. Studenti budou umět aplikovat získané znalosti i do dalších oblastí.

Literatura -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z: Šnita D. a kol.: Chemické inženýrství I. Skriptum VŠCHT Praha. Vydavatelství VŠCHT Praha 2007.

Z: Kaštánek F: Bioinženýrství. Academia, Praha 2002.

D: Bernauer B. a kol.: Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2012.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (12.11.2012)

http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc03.html

Sylabus -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (18.07.2013)

1. Základy mechaniky tekutin. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tok v trubkách, promíchávání.

2. Dispersní soustavy. Filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace. Sedimentace a odstřeďování.

3. Transport tepla vedením a konvekcí. Sálání.

4. Transport hmoty difusí a konvekcí. Koncentrační pole.

5. transport hmoty mezi fázemi.

6. Adsorpce: Zařízení, adsorbenty, rovnováha, kinetika.

7. Membránové procesy: Obecné principy, separace plynů.

8. Membránové procesy: Reversní osmosa, pervaporace.

10. Bilancování biochemických a biologických procesů. Stechiometrie biologických procesů.

11. Kinetika enzymových reakcí. Základní kinetické rovnice. Kinetika mikrobiálního růstu.

12. Vsádková a kontinuální kultivace mikroorganismů. Dynamika, ustálené stavy, stechiometrie.

13. Praktické způsoby kultivací mikroorganismů v kapalné a pevné fázi.

14. Mezifázový transport hmoty a tepla(l-g, l-s) v biologických processech. Řídící děj.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (18.07.2013)

Fyzika I, Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1.1 32
6 / 6 167 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha