PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Úvod do chemických technologií - N409005
Anglický název: Introduction to Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2005 do 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc01.html
Staré označení: UCHT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hovorka František Ing. CSc.
Kordač Michal Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

V rámci předmětu se studenti nejprve stručně seznámi se základními aparáty které se používají v chemických technologiích. Dále se seznámí s vybranými technologiemi z chemického a petrochemického průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Technologický postup při výrobě základních chemických produktů (např. kyselina sírová, kyselina dusičná, čpavek, destilační zpracování ropy).

Orientovat se v technologických schématech.

Jednoduché technologické bilanční výpočty.

Literatura -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

elektronické přednášky na adrese www.vscht.cz/uchi

Z: Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005)

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (07.10.2013)

www.vscht.cz/uchi/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: KORDACM (16.02.2012)

Hodnocení předmětu „Základy chemických technologií“

V konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při průběžných testech, popř. při opravném testu a při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Průběžné testy

V průběhu semestru se v rámci cvičení píší 2 průběžné testy ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 45 minut a lze získat maximálně 50 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu) opravn0ho testu. Každý student se může přihlásit pouze na jeden vypsaný opravný test. Při tomto testu si lze doplnit chybějící průběžný test pro splnění podmínek zápočtu, nebo si vylepšit horší výsledek z průběžných testů. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený ve všech pokusech z každého tématického okruhu. Opravný test trvá 45 minut a lze získat maximálně 50 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Udělení zápočtu

Student, který získal z každého průběžného testu nejméně 20 bodů přičemž součet obou testů je nejméně 50 bodů, získá zápočet a může se přihlásit k písemné zkoušce.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se musí přihlásit k zápočtovému testu, který bude psát v termínech písemné zkoušky. Jestliže student nezískal zápočet, musí se opakovaně přihlásit k zápočtovému testu. Pouze první zápočtový test se nezapočítává do opravných termínů zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 90 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

body známka
50 - 99    F (nedostatečně)
100 - 119    E (dostatečně)
120 - 139    D (uspokojivě)
140 - 159    C (dobře)
160 - 179    B (velmi dobře)
180 - 200    A (výborně)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (29.08.2013)

1. Mechanical and hydromechanical operation - survey arrangement

2. Hydrogen and some of technical gases (nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide)

3. Production of sulfuric acid

4. Production of ammonia

5. Production of nitric acid

6. Production of phosphoric acid

7. Production one - component and multicomponent industrial fertilizers

8. Elektrochemical production sodium hydroxide, chlorine and sodium chlorate

9. Production of pig iron, steels and non-ferrous metals

10. Chemical treatment of coal

11. Solid fuels - energy source, desulphuration of the burnt gas

12. Chemical woodworking

13. Chemical treatment of petroleum

14. Example of technology from petrochemical industry

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Matematika I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Zápočet a písemná zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha