PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Procesy a aparáty ochrany životního prostředí - N409016
Anglický název: Processes and Process Equipment for Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hovorka František Ing. CSc.
Schreiberová Lenka Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SEK409 (17.12.2013)
In this subject are described basic technologies used to protect life environment. Methods of cleaning outlet gas, fundamental basic procedure at waste-water purification and processing waste materials. The basic types of apparatuses and devices used in chemical tachnologies for protection of the enviroment are discussed within this course. The students will become familiar with the legislation, and with the apparatuses used for removing impurities from gases and liquids as well as for processing of solid waste.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (20.12.2012)

Studenti budou umět:

Postupy a konstrukce zařízení při odstraňování nečistot z odpadních plynů.

Postupy a konstrukce zařízení při odstraňování nečistot z odpadních kapalin.

Postupy a konstrukce zařízení při zpracování pevných odpadů.

Literatura -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (20.12.2012)

D:Couper J.R,Penney W.R.,Fair J.R., Stanley M. Walas S.M., Chemical Process Equipment,Elsevier Inc.,2009,9780123725066.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (04.10.2013)

www.mzp.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Ochrana životního prostředí, mezinárodní stardardy, státní politika životního prostředí.

2. Odstraňování plynných exhalátů, kategorizace zdrojů zněčištění.

3. Emise SO2. Neregenerativní a regenerativní technologie odstraňování, strojní zařízení.

4. Emise oxidů dusíku, denitrifikační metody, strojní zařízení.

5. Technologie na odstranění organických par z exhalátů.

6. Využití adsorpce při odstraňování plynných a kapalných škodlivin.

7. Částečkové exhaláty, zařízení na odstraňování částečkových exhalátů.

8. Odpadní vody (komunální, průmyslové), mechanické čištění odpadních vod.

9. Anaerobní a aerobní čištění odpadních vod

10. Tuhé odpady, katalog odpadů, způsoby zneškodňování.

11. Skládkování odpadů, používané technologie a strojí zařízení.

12. Spalování odpadů, používané technologie a strojní zařízení.

13. Hluk, fyziologické účinky hluku a jejich eliminace.

14. Exkurze do vybraného závodu

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (30.09.2013)

Introduction to Chemical Technologies

Chemical Engineering I and II

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (07.10.2013)

non

 
VŠCHT Praha