PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Procesy a aparáty ochrany životního prostředí - N409016
Anglický název: Processes and Process Equipment for Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hovorka František Ing. CSc.
Schreiberová Lenka Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: HOVORKAF (20.12.2012)
V rámci tohoto předmětu jsou probírány základní typy aparátů a zařízení používaných v chemických technologiích z hlediska ochrany životního prostředí. Studenti se seznámí s legislativou, s aparáty pro odstraňováním nečistot z plynů a kapalin a pro zpracování pevných odpadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: HOVORKAF (20.12.2012)

Studenti budou umět:

Postupy a konstrukce zařízení při odstraňování nečistot z odpadních plynů.

Postupy a konstrukce zařízení při odstraňování nečistot z odpadních kapalin.

Postupy a konstrukce zařízení při zpracování pevných odpadů.

Literatura -
Poslední úprava: HOVORKAF (20.12.2012)

D:Couper J.R,Penney W.R.,Fair J.R., Stanley M. Walas S.M., Chemical Process Equipment,Elsevier Inc.,2009,9780123725066.

Studijní opory -
Poslední úprava: HOVORKAF (04.10.2013)

www.mzp.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Ochrana životního prostředí, mezinárodní stardardy, státní politika životního prostředí.

2. Odstraňování plynných exhalátů, kategorizace zdrojů zněčištění.

3. Emise SO2. Neregenerativní a regenerativní technologie odstraňování, strojní zařízení.

4. Emise oxidů dusíku, denitrifikační metody, strojní zařízení.

5. Technologie na odstranění organických par z exhalátů.

6. Využití adsorpce při odstraňování plynných a kapalných škodlivin.

7. Částečkové exhaláty, zařízení na odstraňování částečkových exhalátů.

8. Odpadní vody (komunální, průmyslové), mechanické čištění odpadních vod.

9. Anaerobní a aerobní čištění odpadních vod

10. Tuhé odpady, katalog odpadů, způsoby zneškodňování.

11. Skládkování odpadů, používané technologie a strojí zařízení.

12. Spalování odpadů, používané technologie a strojní zařízení.

13. Hluk, fyziologické účinky hluku a jejich eliminace.

14. Exkurze do vybraného závodu

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: HOVORKAF (30.09.2013)

Introduction to Chemical Technologies

Chemical Engineering I and II

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: HOVORKAF (07.10.2013)

non

 
VŠCHT Praha